Social Icons

Friday, June 29, 2012

SLG. LAHTAW BRANG SHAWNG HPE TARA RUNG SHAW


June (29) bat Manga (jinghpawkasa)
Mani June (28) bat Mali ya shani Myitkyina Jan Mai Kawng hpyen yen tsim yam dabang kaw na rim woi mat wa ai Slg. Lahtaw Brang Shawng hpe myen asuya ni kawn tara rung kaw san jep ai lam galaw lai wa sai lam shiga na chye lu ai. Myitkyina tsa-ya-hpa ni gaw Slg. Lahtaw Brang Shawng hpe tara rung hta shanhte tsun shangun ai hku sha tsun htai na matu Slg. Lahtaw Brang Shawng a palawng kata n sen rim jak shakap bang da ya ai lam hpe na chye lu ai. Bai Slg. Brang Shawng a myi man hkan mung hpri hte nat ga ba da ya ai hkang ni chyu re lam myi chyaw mu ni kawn na chye lu ai. Ya ten Slg. Brang Shawng hpe gara kaw tawn da ai re hpe gadai mung n chye ai zawn, dum n ta masha ni hte mung n jahkrum shangun ai lam na chye lu ai. Buga masha ni tak sawn ai hta Slg. Brang Shawng hpe myen tsa-ya-hpa ni nau a dip zingri kau ai majaw gadai hte mung n jahkrum ya ai re nga tak sawn nga ma ai lam shiga na chye lu ai.

No comments:

Post a Comment

shakram ga...

Myushadan blog de sa du ngun jaw la ai majaw grai chyeju kaba sai law .