Social Icons

Saturday, June 23, 2012

HPAW YU U


N'ra tsan ai a wa, Ga tsan ai a na nga ai hte maren, ga law law shaga yang shut chye ai da. Rai nu ga ngu mayang mare kaba ai da, manu dan dik ai annau ni buga hpe tawn kau nna myo kaba mare kaba hpe shingran chyai na ten grai n'du shi ai hpe ja ja li li mahkyen mahkrun asan mu chye na gaw grai ahkyak nga sai. 2008 ning a gawda ai tara kanu n'galai shai lu ai kaw annau ni mung masa bawngban ga ngu ai gaw zai bru jang e hka jaw ai hte she bung na re. N'htung chyawaw hta hka ja ai mana kaba, tingsan chyawaw hta ja gumhpraw gun ai, yup dam dam ai yupsu yupma hta bungli galaw ai masha hte she bung na re.

UNFC uhpung hte Maigan Salang ni hpaji ninghkring ni myen a Rapdaw Salang ni dung nna grat dagra tara shang ten mi hta lamang kaba ni hpe htap hte htap, n'gam hte n'gam, langai hpang langai ka jahkrat tawn ai lamang masing mahkyen hpe n'dau shana nna, tara rap ra ai hte bawngban yang chyu shawng na ninggam langai hku mai sawn lu na re. Teng, mung masa hte mahtai tam ga nga yang 2008 gaw da ai tara shawng galai ra ai re majaw annau ni a ya ten mungdan atsang munghpawm atsang hku mi bawng bawng gara hku mung mai shagrin shangut lu na masa n're. Dai re jaw, shaning galu ten galu shat makai lang nna bawng ga ngu ai lachyum de gale nga ai. Hpyen dap ni htu dung tawn ai shara ni hpe chyawm bawng jahkut sharai shading la ga ngu ai mung, ahkyak ai shara kaba ni gaw shanhte mung ra ai annau ni mung ra ai re, dai majaw ga tsun ga law, bau dum bau waw ngu ai lachyum de gale wa chyalu re. Myen ni nan shawng hpang ai majan re majaw, tara ai hte teng man ai hku shanhte nan htingnut ra ai, tim ya na masa hku yu yang gara hku mung myen gaw annau ni ra ai madang hku htingnut ya na nre ngu ngai hku na sawn mu ai. Hpa majaw RCSS/SSA hte SSPP/SSA ni munghpawm masa hku ta masat htu ngut sai re, hpa rai grau naw gasat hkat nga ai kun? Hpa rai annau ni hpe grau htu matsut na lachyum shapraw nga ai kun? Myit shingran yu ra ai.

Hpyen shada hkum tsun tara gata mara n'nga ai madu ra ai hku zingri ai mung shawa hpyen yen tsin yam ni hpe madu atsam marai gumhpraw n're ai UN a garum sa wa na hpe pyi pat ya nga ai hte, hpyen yen ni matu pyi shinggyim nauna myit n'rawng ai masa hta kaning re simsa lam naw myit mada mai nga ta? Bawngban nna myen a kata de madi shadaw ai kumla n'pru u ga ja ja li li myit yu ra ai. Dai ni gaw grau nna ninghtoi htoi wa mahka re majaw shut n'mai sai hte maga mi bawngban ai zawn maga mi ja ja htim gasat chyam yu ra ai shaloi she myen a masa gaw grau dan len wa na re.

Annau ni  Mungdan Shanglawt na masing kaba nan re majaw n'dai ten asak (18) ning hpring ai ramma Num/La yawng hpyen magam n'law htum (2) ning n'gun n'mai n'dau ra sai. Masa kaba ginsup dat yu ra ai. Aung San Su Kyi mungdan law law du hkawm nna, shiga sanglang ai lam law law galaw ai a marang e myen mung hpe grau mungkan na myit shang sha wa ten myen mungdan a lam grau chye mayu grau sawk sagawn wa ai a marang e annau ni a lam mung mungkan na grau chye wa ai hte grau annau ni a kata lam mabyin hpe mungkan ting na mayu sawk sagawn wa nga sai ten re.

Maga mi de Aung San Su Kyi mungkan de shiga sanglang ai kaja ai zawn, rai tim laga bawsang rawt malan hpung ni yawng ngu na daram  simsa lam la ngut sai rai yang  annau ni gaw  hpa rai simsa lam n'la lu ai kun? ngu ai gaw ga san kaba re zawn mahtai kaba re. Mungkan mungdan malawng gaw shaning galu asuya tai nga ai myen a manaw she grau chye nga ai re, annau ni gaw nga hkang lagyawk na shu tek zawn naw rai nga ai lachyum re jaw ja ja li li annau ni myit dating tawn ai awmdawm mung masa bawngban ai de n'du yang ganing re lapran masa hta mung annau ni n'mai tsap sai ngu mu ai. Miwa mung e shanu nga ai Chyurum ai hpunau ni e, shinggyim masha amyu langai a lu gin ai ahkaw ahkang kaba re majaw Miwa mungdan Gumsan rung de hpunau myit su Du Salang ningbaw ningla hpaji ning hkring ni hku nna, Miwa mung chying masha langa hku annau ni byin nga ai Jinghpaw mung majan hte hpyen yen tsin yam ni a matu ahkyak kaba tawn nna laika pa tang madun lu yang annau ni a matu kaba dik ai awng dang lam rai na re. Dai hte maren Kala mungdan e shanu nga ai hpunau ni mung Kala mung Gumsan magan rung de lu tang yang kaja dik ai mahkrun kaba hta sa nga ai lam langai rai na re.

Annau ni ning baw kaba ni,
1-    Du Kab Lahtaw Zau Seng.
2-    Du Kaba Maran Brang Seng.
3-    Du Kaba Mali Zup Zau Mai.
4-    Du Kaba Lamung Tu Jai.
5-    Du Kaba Layawk Zawng Hkra
ni re gara shaning kaw nna kara ten du hkra magam lit gun ai hpe matut nna bai ka shana wa na n'ngai.
N'dai ten annau ni lahkam htawt shut, tsun shut n'mai sai. Shaning (60) ning hkawt lam shagu hpang hkrat dik wa saga ai re, dai ni gaw jum hkalut kau ten n'dai hpe tat kau gaw gara hku mung n'mai sai. Myen htingnut tim gasat nang tik tik sha mai sai.

Baren Numraw
22/6/2012  (post by jinghpawkasa)

No comments:

Post a Comment

shakram ga...

Myushadan blog de sa du ngun jaw la ai majaw grai chyeju kaba sai law .