Social Icons

Saturday, August 30, 2014

CHAOS Combat Copters HD No.1 v6.3.5 APK (All Android)Posted by ရန္ကုန္သား Andorid ဖုန္းေတြမွာ တိုက္ခိုက္ေရး  game  ၾကီးေတြကို မွစိတ္၀င္စားၾကတဲ ့ ေဘာ္ဒါေတြအတြက္
CHAOS Combat Copters HD No.1 apk ေလးတင္ေပးလိုက္ပါတယ္။ ဒီေကာင္ေလးကေတာ့
ေလယဥ္ေပၚက တျခားဘက္ကေလယဥ္ေတြ ကိုတိုက္တဲ ့game ေလးပါ၊ ကိုယ္တိုင္ေလယဥ္ေမာင္း
ၿပီး သည္းထိပ္ရင္ဖိုစြန္႕စြန္႕စားစားတိုက္ခိုက္ရတဲ့ဂိမ္းေလးၿဖစ္ပါတယ္ အခန္းေပါင္းမ်ားစြနဲ႕ရင္ခုန္စိတ္
လူပ္စရာေကာင္းၿပီးကစားလို႕အၾကိဳက္ေတြ႕ေစမွာပါ ။ ဖိုင္ဆိုဒ္က 142mb ရွိၿပီး andrind ဖုန္းအားလံုးမွာ
ကစားႏိူင္ပါတယ္ ။ download file ထဲက obb file ကို SDCARD/Android/Obb/ ထဲသို႕ copy ကူးထည့္ၿပီး apk ေလးကို Install လုပ္ကာအၿမဲတမ္းကစားႏိူင္ပါၿပီ ။ 


 Achieve new ranks, gain experience, upgrade helicopter and deter your enemy!
In C.H.A.O.S you will step into pilot's shoes and experience fierce air combats while flying one of the most hardcore helicopters in the world.

A secret organization named C.H.A.O.S has been established by the dictators who lost their power and now they aim at world domination. As a brave pilot, you've been hired to prevent them from expanding their influence to other countries. You're about to take this challenge and save the world from terror!

Choose helicopters from different manufacturers from the USA, Russia and Europe such as AH-64 Apache, UH-60 Black Hawk, Hind, Ka-52 Alligator, RAH-66 Comanche and more! Accomplish missions, go through intensive air combats and defeat the enemy!

Achieve new ranks, get money and gain experience, upgrade your helicopter and deter your enemy!

Features :

 • Realistic helicopter simulator with action packed gameplay
 • Highly detailed helicopter models from different manufacturers 
 • Award-winning visual and sound effects 
 • Real-world battle locations 
 • Eight training missions to get ready for real air combat frenzy 
 • Helicopter upgrades
What's in this version: (Updated : Aug 21,  2014)
 • Cloud server update (new countries)
 • Helicopter's Auto repair
 • Friend center enhancement : push notification to friends
 • NVIDIA SHIELD support
 • Add new friends after the melee

Thank You For DownloadingGarai ndung shi yang latsawn ai Manau Poi

Wunpawng Myu sha ni e htaning na shataman (1) hta gaw Manau Poi galaw sana re da . Myen mung madang hku galaw na re da . Wunpawng myu sha ni hpe sat nat ai jam jau jaw ai Teng seing hpe mung shaga na re da .

 Shawoi galaw lai mat wa sai Manau Poi ni hta grau hkik hkam hkra galaw na re da . Anhte myu sha ni Hpyen yen dabang kaw naw rawng nga yang , Hpyen yen ni hpe kahti gari she rai na garum jaw taw nga ai ten hta , Gumhpraw Kaba Jai nna anhte myu sha ni hpe sat nat wa ai Myen ni hte Manau poi kaba galaw na nga gaw Yaw Shada lam nhpa wa nga ma ai kun ????

Manau Poi Woi Awn galaw na ni  gaw WunGyiChuk Lajawn wa ni , Lutdaw salang ni, htung hking salang ni rai ma ai da .Hpa majaw tinang shara hpe pi tinang nlu madu shi yang manau poi galaw mayu kyin ma ai kun mung grai mau sa.

Ndai Poi galaw na matu yaw da ai gumhpraw kaba ni hpe Myu sha lamyan hta jai lang yang grai kaja na nhten . Myu sha ni kanni namhpam hta hkrat sum wa nga ai kaw na lawt lu na masing hta jai lang yang grau kaja na nhten .

Manau poi ngai galaw yang dang bau she sharu , Gumhpaw ma hkam  hkra manau nau ai gaw anhte Wunpawng ni rai nga ai . RaitimNdai Manau Poi hta akyu tam gumhpraw tam bram la mat ai gaw Myen ni bai rai nga ai . Poi hpang sai nga hte Dut mat wa ai seng ni , Hpaw mat wa ai kasup ginra ( ေလာင္းကစားရံု) ni , Tsa nang bam nna poi a sari madang nyem mat hkra jahte tam shabrak ai mung Myen ni she malawng rai nga ai re .

Manau Poi hta Du sa manam ni jaw ai kumhpa gumhpraw ni mung bungli ap nawng ai ma ni hpe gaw njaw nna Ningbaw ni a sumbu de chyu mahkawng la ai mabyin mang hkang ni mung tup rai nga ai . 

Manau poi ngu ai mung Du Jan , Lauban Jan , Masha kaba Jan ni hte sha seng ai zawn shara shagu shan hte chyu kaman , kadai hpe mung shara nyen jaw kam , Ting nang a jinghku kasha ni hpe sha bungli shatsam rai nna shan hte a poi zawn sha madu kau nga ai shaning mung grai na sai re .

( Ngai nan hkrum ga ai ,,,Manau komiti hta bungli ap nawng na matu rung hkrang hte hkrak sa shawk da ngut na  hkawng ya din ai hpang she ngai na manang hpe dai lam jahta dan ai . Shi mung galaw mayu ai nga nna rung kaw pa nsa shawk ai sha shi jinghku masha kaba jan hpe wa tsun la ai . Bung li shatsam ai shaloi nye manang wa gaw bungli lu mat nna  ngai hpe gaw masha hpring mat sai nga na tsun shabai dat ai .)

Manau poi ngu ai ntsa lam yu yang sha grai pyaw na zawn re tim kata lam gaw arawng mala shing jawng hkat ai poi she rai mat wa ai mung grai na nga sai re . Ndai ni gaw anhte Wunpawng Myu sha ni Myen hte rau pawng nga ai shani (60) jan ning a akyu rai nga ai .

Kaja nan Wunpawng Myu sha ni a Manau Poi gaw Wunpawng myu sha yawng shang lawm ai , Masha kaba nkau ( ေရေပါဆီ လူတန္းစား) sha madu da ai ,,gumhpraw tam la ai Poi nmai re ai . Matsan ,lu su ,Hpaji chye, nchye n,ging hka magam bung li shagu hta lit garan nna galaw ai ,Yawng ngun atsam shaw ai Manau poi rai ra nga ai .

Ya bai nau na Manau Poi hpe gaw Padang Manau sha rai u ga ngu grai myit mada da ai re wa ..ya gaw akyu tam naku mi woi kabrawng dat ai nhkan Tinang Myu hpe sat ai Hpyen Myen wa hte manau poi galaw sana ma ai da law............

(jingpo zau)

လူဦးေရ ၅၁ သန္းေက်ာ္တြင္ ျပည္ပေရာက္ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား မပါေသး

သန္းေခါင္စာရင္း, လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရး,
ၾသဂုတ္ ၃၀ ရက္ေန႔က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ကန္ေတာ္ႀကီးပဲေလ့စ္ ဟိုတယ္တြင္ က်င္းပေသာ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေတြ႔ရေသာ လူ၀င္မႈႀကီး ၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား ၀န္ႀကီး ဦးခင္ရီ (ဓာတ္ပံု – ေဂ်ပိုင္/ဧရာဝတီ)


၂၀၁၄ ခုႏွစ္ လူဦးေရႏွင့္ အိမ္အေၾကာင္းအရာ သန္းေခါင္စာရင္း ေရွ႕ေျပး လူဦးေရ စာရင္းမ်ားအရ ထုတ္ျပန္လိုက္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း လူဦးေရ ၅၁ သန္းေက်ာ္တြင္ ျပည္ပသို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္ကိုင္ေနၾကသူမ်ား မပါ၀င္ေသးေၾကာင္း သိရသည္။
လက္ရွိ ေကာက္ယူထားေသာ စာရင္းမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ နယ္နိမိတ္အတြင္း သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူေရး သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအရ လုပ္ထားျခင္းသာျဖစ္ၿပီး ၎စာရင္းထဲတြင္ ႏိုင္ငံျခား၌ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ သံတမန္မ်ားသာ ပါ၀င္ေၾကာင္း ၾသဂုတ္ ၃၀ ရက္ေန႔က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ကန္ေတာ္ႀကီးပဲေလ့စ္ ဟိုတယ္တြင္ က်င္းပေသာ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ လူ၀င္မႈႀကီး ၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား ၀န္ႀကီး ဦးခင္ရီက ေျပာသည္။
“ဒီထဲမွာ မပါေသးတာက ႏိုင္ငံျခားမွာ အလုပ္လုပ္ေနတဲ့သူေတြ။ အဲဒါေတြ ဘယ္ေလာက္ရွိမယ္ဆုိတာ မသိဘူးေပါ့။ ဆိုပါစို႔၊ အဲဒါေတြက ၄ သန္းေလာက္ ရွိမယ္ဆိုရင္ ထည့္ေပါင္းလိုက္ေတာ့ ၅၅ သန္းျဖစ္လာမွာေပါ့။ ၃ သန္းရွိမယ္ဆိုရင္ ၅၄ သန္းျဖစ္လာမွာေပါ့။ အရင္ ခန္႔မွန္းေျပာခဲ့သလို ျမန္မာႏိုင္ငံ လူဦးေရ သန္း ၆၀ ကေတာ့ ဟိုမွာလည္း ေလာက္ရွိေနမလဲ မသိေသးေတာ့ ေျပာလို႔မရဘူး။ က်ေနာ္မွန္းတာကေတာ့ အဲဒီေလာက္ မရွိဘူးထင္တယ္” ဟု ၎က ဆိုသည္။
ျပည္ပတြင္ ရွိေနေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ လူဦးေရ အတိအက်ကိုမူ လာမည့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေမလေလာက္တြင္မွ သိရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လ၀က အေနျဖင့္ ျပည္ပထြက္ အလုပ္လုပ္သူမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး စာရင္းေကာက္ယူမႈ ရွိခဲ့ေသာ္လည္း တရား၀င္ အေပၚလမ္းမွ ထြက္သြားၾကသူမ်ား ရွိသကဲ့သို႔ တရားမ၀င္ ေအာက္လမ္းမွ ထြက္သြားၾကသူမ်ားလည္း ရွိေနေသာေၾကာင့္ ထိုစာရင္းမ်ားကို လာမည့္ႏွစ္ ေမလမွသာ ထုတ္ျပန္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
လက္ရွိ ေကာက္ယူထားေသာ သန္းေခါင္စာရင္းမ်ားတြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ မံစီ၊ လြယ္ဂ်ယ္ႏွင့္ မိုးေမာက္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားရွိ ကခ်င္ လြတ္လြပ္ေရး တပ္မေတာ္ (KIA) ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမ ေက်းရြာအုပ္စု ၂၅ စု အပါအဝင္ မေကာက္ယူႏိုင္သည့္ ေဒသမ်ားအတြက္ ခန္႔မွန္းလူဦးေရ ၄၆၆၀၀ ရွိေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားအရ သိရသည္။
ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ႐ိုဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳးဟု စာရင္းသြင္းမွသာ ေကာက္ခံမည္ဆိုသည့္အတြက္ ေကာက္ယူႏိုင္ျခင္းမရွိခဲ့ေသာ လူဦးေရမွာ ၁ သန္းေက်ာ္ရွိေၾကာင္း၊ ေမာင္ေတာ၊ စစ္ေတြႏွင့္ ေျမာက္ဦးခ႐ိုင္တို႔မွျဖစ္ၿပီး ရခိုင္ျပည္ နယ္အတြင္းရွိ လူဦးေရ၏ ၃၁ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။
ကရင္ျပည္နယ္၊ ကရင္အမ်ိဳးသား အစည္းအ႐ံုး (KNU) တပ္မဟာ ၅ ဌာနခ်ဳပ္ တည္ရွိရာ နယ္ေျမရွိ ေက်းရြာမ်ားတြင္လည္း သန္းေခါင္စာရင္း ေမးခြန္းပံုစံမ်ားကို အသံုးျပဳၿပီး စာရင္းေကာက္ယူႏိုင္ျခင္း မရွိခဲ့ေသာ္လည္း KNU အဖြဲ႔မွ ရရွိသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားသည္ သန္းေခါင္စာရင္း အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ အနီးစပ္ဆံုး မွန္ကန္ခဲ့ၿပီး သန္းေခါင္းစာရင္း ေမးခြန္းပံုစံကို အသံုးျပဳ ျခင္းမရွိဘဲ ေကာက္ယူႏိုင္ခဲ့သည့္ လူဦးေရမွာ ၆၉၇၅၃ ဦးခန္႔ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
“အခု ေရွ႕ေျပးလူဦးေရ စာရင္းေတြအရ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ မိန္းကေလးဦးေရက ေယာက်္ားေလးဦးေရထက္ ပိုမ်ားေနတာကို ေတြ႔ရတယ္။ လူဦးေရစုစုေပါင္းရဲ႕ ၅၁.၈ ရာခိုင္ႏႈန္းက မိန္းကေလးျဖစ္ၿပီး ၄၈.၂ ရာခိုင္ႏႈန္းက ေယာက်္ားေလးျဖစ္တယ္။ ၿမိဳ႕ျပလူဦးေရ အမ်ားဆံုးက ရန္ကုန္နဲ႔ ကခ်င္ျဖစ္ၿပီး အနည္းဆံုးက ဧရာ၀တီနဲ႔ မေကြးတို႔ျဖစ္တယ္” ဟု ၀န္ႀကီး ဦးခင္ရီက ဆိုသည္။
တိုင္းႏွင့္ ျပည္နယ္ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားအနက္ လူဦးေရ အမ်ားဆံုးၿမိဳ႕မွာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ (၅၂၀၉၅၄၁ ဦး) ျဖစ္ၿပီး မႏၱေလးၿမိဳ႕သည္ ဒုတိယ လူဦးေရ အမ်ားဆံုးႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္သည္ တတိယ လူဦးေရ အမ်ားဆံုးျဖစ္သည္။ လူဦးေရ အနည္းဆံုးမွာ ဟားခါး ၿမိဳ႕ (၄၈၂၆၆ ဦး )၊ ထား၀ယ္ (၁၂၅၂၃၉ ဦး)၊ လိြဳင္ေကာ္ (၁၂၈၈၃၇ ဦး) တို႔ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
လူဦးေရ သိပ္သည္းဆအရ ၁ စတုရန္းကီလိုမီတာတြင္ ၇၆ ဦးျဖစ္ၿပီး လူဦးေရ ထူထပ္ဆံုးမွာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျဖစ္သည္။ လူဦးေရ အက်ဲပါးဆံုးေဒသမွာ ခ်င္းျပည္နယ္ႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္တို႔ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ေရွ႕ေျပးစာရင္းမ်ားအရ ပွ်မ္းမွ် တအိမ္ေထာင္လွ်င္ လူ ၄ ဒသမ ၄ ျဖစ္ၿပီး အိမ္ေထာင္စု၀င္ အမ်ားဆံုးျဖစ္သည့္ေနရာမွာ ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္တို႔ ျဖစ္သည္။ အိမ္ေထာင္စု၀င္ အနည္းဆံုးေနရာမွာ ေနျပည္ေတာ္၊ မေကြး၊ ပဲခူးႏွင့္ ဧရာ၀တီတို႔ ျဖစ္သည္။
သန္းေခါင္စာရင္း မေကာက္ယူႏိုင္ခဲ့သည့္ ေဒသမ်ားတြင္ ရပ္ဆိုင္းထားေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ္လည္း ဆက္လက္ ေကာက္ယူႏိုင္ရန္ ႀကိဳးစားလ်က္ ရွွိေၾကာင္းလည္္း ဝန္ႀကီး ဦးခင္ရီက ဆိုသည္။
လူမ်ိဳးသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားနွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ဧရာ၀တီ ေမးျမန္းရာ “ရခိုင္ျပည္နယ္မွာဆိုရင္ ေကာက္ယူလို႔မရတဲ့ အေၾကာင္းရင္းေတြကလည္း ဒီလူမ်ိဳးေတြဟာ ဘဂၤါလီလူမ်ိဳးေတြ ျဖစ္ပါလ်က္နဲ႔၊ ဘဂၤါလီ အျဖဴကတ္ ကိုင္ထားပါလ်က္နဲ႔ ႏိုင္ငံေရးအရ ႐ိုဟင္ဂ်ာလို႔ မေရးေပးရင္ အေကာက္မခံဘူးဆိုလို႔ သူတို႔က ေတာင္းခံတာေၾကာင့္ မေကာက္ျဖစ္ခဲ့တာပါ။ အဲဒီေတာ့ အေျဖကရွင္းပါတယ္။ နဂိုတည္းက ဘဂၤါလီ အိမ္ေထာင္စုစာရင္း ကိုင္ထားတယ္။ သူတို႔ဟာ က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ မွတ္တမ္းေတြအရေတာ့ ဒီထဲမွာပဲ ပါသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ သန္းေခါင္းစာရင္းမွာေတာ့ သူတို႔ ဟာ ေကာက္ခံလုိ႔ မရတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ေကာက္ခံလုိ႔မရတဲ့ လူဦးေရစာရင္းမွာပဲ ေဖာ္ျပသြားမွာျဖစ္ပါတယ္” ဟု ဝန္ႀကီး ဦးခင္ရီ ကိုယ္စား လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရး အရာရွိတဦးက အဆိုပါသတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲတြင္ ျပန္လည္ ေျဖၾကားခဲ့သည္။

သတင္း ဧရာ၀တီ

Monday, August 25, 2014

ဖားကန္႔တြင္ မိုးသည္းထန္စြာ ရြာသြန္း၍ အိမ္ေျခ ၃၀၀ ေက်ာ္ေရလႊမ္း

ဖားကန္႔, ကခ်င္ျပည္နယ္ , ေရလႊမ္းမိုးမႈ
ေရလႊမ္းမိုးမႈ ႀကဳံေနေသာ ဖားကန္႔ၿမိဳ႕ကို ၾသဂုတ္ ၂၄ ရက္က ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပုံ – ဧရာ၀တီ)

ကခ်င္ျပည္နယ္ ဖားကန္႔ၿမိဳ႕တြင္ ယခုရက္ပိုင္းအတြင္း မိုးသည္းထန္စြာ ရြာသြန္းမႈေၾကာင့္ အိမ္ေျခ ၃၀၀ ေက်ာ္ ေရလႊမ္းမုိး ခံေနရေၾကာင္း သိရသည္။
အဆုိပါ ေရလႊမ္းမိုးမႈခံေနရသည့္ ရပ္ကြက္မ်ားမွာ ငွက္ေပ်ာေတာ၊ ၿမိဳ႕မ၊ ေအးျမသာယာႏွင့္ မရွီကေထာင္ တု႔ိျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေရလႊမ္း မိုးမႈသည္ ေက်ာက္တူးေဖာ္သည့္ ကုမၸဏီမ်ား၏ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ား စည္းကမ္းမဲ့ စြန္႔ပစ္ျခင္းေၾကာင့္ ေခ်ာင္းမ်ား ပိတ္ဆို႔မႈျဖစ္ေပၚ ေန ေၾကာင္းလည္း ဖားကန္႔ ေဒသခံ ကိုလွဆန္းက ဧရာဝတီသို႔ ေျပာသည္။
“ႏွစ္ထပ္အိမ္ရွိတဲ့လူေတြက အေပၚမွာေနၾကတယ္။ တခ်ိဳ႕ကေတာ့ ကုန္းျမင့္တဲ့ ဘုရားေက်ာင္း၊ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းေတြမွာေနၾက တယ္။ ဒီႏွစ္ကေတာ့ ေရတက္မႈက စိုးရိမ္မွတ္ကို ေရာက္တယ္”ဟု ကိုလွဆန္းက ဆုိသည္။
ေရ လႊမ္းမိုးမႈေၾကာင့္ ေဒသခံ ၁၀၀၀ ေက်ာ္ ေျပာင္းေရႊ႕ရေၾကာင္းလည္း သိရသည္။
လက္ရွိအေျခအေနတြင္ စားဝတ္ေနေရးအတြက္ အဆင္ေျပေနေသာ္လည္း၊ ျမစ္ေခ်ာင္းေရေၾကာင့္ ေဒသခံမ်ား ဝမ္းေရာဂါျဖစ္ပြားမည္ကို စိုးရိမ္ေနေၾကာင္း၊ သက္ဆုိင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းမွလည္း ေသာက္ေရသန္႔မ်ား လာေရာက္ ေဝေပးၾကၿပီး ကယ္ဆယ္ေရး အေနျဖင့္လည္း ဌာနဆုိင္ရာမွ စက္ေလွျဖင့္ ေျပာင္းေရႊ႕ေပးေနေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက ေျပာဆုိသည္။
“ရပ္ကြက္ထဲက ကိုယ္ထူကိုယ္ထ ထမင္းထုတ္ေတြ ေဝေပးေနတာေတြ ရွိပါတယ္။ ဥ႐ုေခ်ာင္းရဲ့ စိုးရိမ္မွတ္က ၆ ေပ၊ ၈ ေပလုိ႔သတ္ မွတ္ထားတာ၊ မေန႔ကေတာ့ ၁၂ ေပ၊ ၁၄ ေပ ဆိုေတာ့ စိုးရိမ္မွတ္ ေက်ာ္တက္ခဲ့တယ္”ဟု ဖားကန္႔ေဒသခံ ဦးလွဆန္းက ေျပာ သည္။
ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ ကခ်င္ လြတ္လပ္ေရး အဖဲြ႔ (KIO) ထိန္းခ်ဳပ္ရာ ေဂ်ယန္း ဒုကၡသည္ စခန္းမွာလည္း ဇူလိုင္၂၂ ရက္က မိုးရြာသြန္း မႈေၾကာင့္ ေရႀကီးျခင္း၊ ေျမၿပိဳျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚၿပီး လူ ၅ ဦး ေသဆုံးခဲ့ေၾကာင္း၊ ရွမ္းျပည္နယ္ မူဆယ္ၿမိဳ႕တြင္လည္း ေရႀကီးမႈေၾကာင့္ အမ်ိဳးသားတဦး ေရနစ္ ေသဆုံးခဲဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
မြန္ျပည္နယ္ က်ိဳက္ထိုၿမိဳ႕နယ္ ရေသ့ေတာင္ ကားလမ္းအနီးတြင္လည္း ၾသဂုတ္ ၅ ရက္က မိုးရြာသြန္း၍ ေျမၿပိဳမႈေၾကာင့္ အသက္ ၂၂ ႏွစ္အရြယ္ အမ်ိဳးသမီးတဦး ေျမပိေသဆုံးခဲ့သည္။
ၾသဂုတ္လ ၅ ရက္ေန႔ နာဆာၿဂိဳဟ္တု တိုင္းတာခ်က္အရ ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း၊ ခ်င္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း၊ ဧရာဝတီအေရွ႕ပိုင္း၊ ရန္ကုန္၊ ပဲခူးတုိင္းေတာင္ပိုင္း၊ ကရင္ျပည္နယ္၊ မြန္ျပည္နယ္ႏွင့္ တနသၤာရီတိုင္းတို႔တြင္ မိုးႀကီးႏုိင္သည္ဟု မိုးေလဝသႏွင့္ ဇလေဗဒ ပညာရွင္ ေဒါက္တာ ထြန္းလြင္၏ ေဖ့စ္ဘုတ္ စာမ်က္ႏွာတြင္ ေရးသားထားသည္။
ထုိ႔အျပင္ လာမည့္ ၃ လအတြင္း ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၊ မေကြးတိုင္း ေဒသႀကီး ေတာင္ပိုင္း၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေတာင္ပိုင္း၊ မႏၱေလးေတာင္ပိုင္းစြန္း၊ ရွမ္းျပည္နယ္ အေနာက္ေတာင္ပိုင္း၊ ကယားျပည္နယ္၊ မြန္ျပည္နယ္ႏွင့္ ကရင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းတို႔တြင္ ရြာသြန္းေနက် မိုးေရခ်ိန္ထက္ ၄၀ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းထိ ပိုႏုိင္သည္ဟု ၎က သုံးသပ္ထားသည္။
လက္ရွိတြင္ သံလြင္ျမစ္ေရႏွင့္ ငဝန္ျမစ္ေရတို႔မွာ စိုးရိမ္ေရမွတ္အထက္ ေရာက္ေနၿပီး ယင္းေရမွတ္အတိုင္း ဆက္လက္ ရွိႏုိင္ေၾကာင္း၊ ပဲခူးျမစ္ေရ၊ စစ္ေတာင္းျမစ္ေရ၊ ေရႊက်င္ျမစ္ေရတို႔မွာ စိုးရိမ္ေရမွတ္ေအာက္တြင္ ရွိေနေသာ္လည္း စိုးရိမ္ေရမွတ္ အထက္သို႔ ေရာက္ရွိလာႏုိင္ေၾကာင္း မိုးေလဝသႏွင့္ ဇလေဗဒ ညြန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန ၏ ဝက္ဘ္ဆုိက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

သတင္း ဧရာ၀တီ

လီဆူလူမ်ိဳးမ်ားကို ၿပည္သူ ့စစ္ထဲသို ့၀င္ရန္ လာေရာက္ေခါေဆာင္မွ ုမ်ားရွိေန

 
            
             ကခ်င္ၿပည္နယ္ေဆာေလာၿမိဳ ့နယ္ အတြင္းရွိ လီဆူ လူမ်ိဳးမ်ားကို ၿပည္သူ ့စစ္ထဲ၀င္ရန္ လာေရာက္ေခါ ္ဆိုမွ ုမ်ားေႀကာင္ ့လီဆူအမ်ိဳးသားတိုးတက္ေရးပါတီ (ဒူးေလးပါတီ) ဌာနခ်ဳပ္တို ့တိုင္တန္းမွ ုမ်ားရွိေႀကာင္း ပါတီအေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴးလာမာေလးက ရွမ္းနီေခာတ္ဂ်ာနယ္ သို ့ ေၿပာႀကားေႀကာင္း သိရသည္။

             " ေဆာေလာက ကၽြန္ေတာတို ့ပါတီရဲ ့ ေၿခာက္လပတ္အစီရင္ခံစာမွာ ေဒသခံေတြကို ၿပည္သူ ့စစ္လုပ္ခိုင္းေနတယ္၊ မလုပ္လို ့ရွိရင္ တရုတ္ေငြ ၂၀၀၀ ေပးရမယ္။ေနာက္ အိမ္သိမ္းတဲ့ အဆင့္ထိေရာက္ေအာင္ လုပ္ေနတယ္လို ့တင္ၿပလာတယ္။ " ဟု လီဆူပါတီ၏ ေၿပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဦးလာမာေလးက ေၿပာႀကားသည္။

            ၿပည္သူစစ္ထဲသို ့ ေခါ ္ေဆာင္သြားၿခင္းခံရၿပီး ၿပည္သူ ၂၀ ဦးခန္ ့သည္ ၿပန္လည္ လြတ္ေၿမာက္လာႏိုင္ၿခင္းမရွိေသးေႀကာင္း သိရသည္။ " ခ်ီေဖြ ၿမိဳ ့နယ္မွာလည္း ကၽြန္ေတာတို ့ ဇြန္လွိ ုင္ ၉ ရက္ေန ့ မွာ ပါတီဆိုင္းဘုတ္တင္ၿပီးလို ့ တစ္ပတ္အႀကာမွာပဲ ပါတီဥကၠဠကို ၿပည္သူ ့စစ္အဖြဲ ့က ကားနဲ ့လာေခါ ္တယ္။ လာေခါ ္ေတာ့ ပါတီဥကၠဠက ငါ့ကို ဖမ္းခ်င္ဖမ္း၊ ငါလည္းတိုင္မယ္ ေၿပာေတာ့ ေနာက္ေန ့ၿပန္လာတယ္။ မေခါ ္ေတာ့ဘူးဆိုတဲ ့အေႀကာင္းလာေၿပာတယ္ ။" ဟု ဦးလာမာေလးကေၿပာႀကားသည္။
            
               အဆိုပါေဒသတြင္ ေလာေ၀ါ ္ၿပည္သူ ့စစ္ႏွင့္ ဦးဇခုန္တိန့္ယိမ္း ၏NDAK နယ္ၿခားေစာင့္တပ္တို ့လွ ုပ္ရွားေနေႀကာင္းလည္း သိရသည္။ လီဆူပါတီအေနၿဖင့္ လီဆူလူမ်ိဳးမ်ားအား ၿပည္သူ ့စစ္အၿဖစ္ ေဆာင္ရြက္ရန္ လာေရာက္ေခါ ္ေဆာင္ ေနၿခင္းကို စံုစမ္းေဖာ္ထုတ္လ်က္ရွိၿပီး သက္ဆိုင္ရာသို ့တိုင္ႀကားသြားမည္ၿဖစ္ေႀကာင္း ရွမ္းနီေခတ္ဂ်ာနယ္ေတြ ေဖါ ္ၿပ ထားသည္။

               ၿပည္သူ ့စစ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ၿပည္သူ ့လြတ္ေတာ္ထဲတြင္ေဆြးေႏြးရာ ၿပည္သူ ့စစ္အဖြဲမ်ား၏ ေငြေႀကးေတာင္းခံၿခင္း၊ တၿခားလူ ့အခြင့္ အေရးခ်ိဳးေခါက္ၿခင္းမ်ား၊ ဥပေဒမဲ ့လုပ္ရပ္မ်ားကို မည္သို ့အေရးယူေဆာင္ရ႔က္ေနသည္ကို ေမးၿမန္းခဲ ့ေသာလည္း တိက်ခိုင္မာသည့္ အေၿဖမ်ားကို မရရွိခဲ ့ေႀကာင္း၊ ၿမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၿပည္သူ ့စစ္အဖြဲ ့ေပါင္း ၅၀၃၅ ဖြဲ ့ရွိၿပီး ထိုၿပည္သူ ့စစ္တြင္ အသြင္ေၿပာင္းၿပည္သူ ့စစ္ႏွင္ ့မူလၿပည္သူ ့စစ္ ဟု ႏွစ္မ်ိဳးရွိေႀကာင္းသိရသည္။

သတင္း_ ရွမ္းနီေခတ္ဂ်ာနယ္

ေတာနင္း လာသည့္ အစိုးရ တပ္မေတာ္ စစ္ေၾကာင္း SSPP/SSA ႏွင့္ တိုက္ပြဲျဖစ္

Burma Army SSPP SSA

သတင္း - သွ်မ္းသံေတာ္ဆင့္သတင္း

သၽွမ္းျပည္ ေတာင္ပိုင္း ေက်းသီး ၿမိဳ႕နယ္ အေရွ႕ ေျမာက္ဘက္ ေတာနင္းလႈပ္ရွားသည့္ အစိုးရ တပ္မေတာ္ ခလရ ၂၈၇ ၀မ့္ဇင္း စစ္ေၾကာင္းႏွင့္ သၽွမ္းျပည္ တပ္မေတာ္တို႕အၾကား ၂၀၁၄ ဩဂတ္စ္ ၂၂ ရက္ နံနက္ပိုင္းက တစ္နာရီခန႔္ တိုက္ပြဲ ျဖစ္ပြား ခဲ့သည္ဟု ေဒသ အတြင္း သတင္း ရပ္ကြက္က ေျပာသည္။
ေက်းသီးၿမိဳ႕နယ္ အေရွ႕ေျမာက္ဘက္ ၁၅ ခန႔္ အကြာရွိ ဝမ့္ဝပ္၊ ပန္စယ္ေက်းရြာအုပ္စုဘက္ အေျခခ် လႈပ္ရွားသည့္ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ လက္ေအာက္ခံစစ္ေၾကာင္း တစ္ေၾကာင္း က သၽွမ္းျပည္တပ္ တပ္မေတာ္ SSPP SSA ၏ အမွတ္ ၁ ဌာနခ်ဳပ္လုံျခဳံေရးတပ္ရင္းမွ လက္ေအာက္ခံတပ္ စစ္ေၾကာင္းမ်ားအား ေတာနင္း၍ ပိုက္စိပ္တိုက္ရွာရာမွ တိုက္ပြဲ ျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း သၽွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ တပ္မွဴး တစ္ဦးက ေျပာသည္။

“တိုက္ပြဲမျဖစ္ျဖစ္ေအာင္လုပ္ေနတာ။ က်ေနာ္တို႔ေဒသ၊ က်ေနာ္တို႔ရြာ၊ ရြာပ်က္မွာစိုးလို႔ ရြာနားေတာင္ က်ေနာ္တို႔ မကပ္ဘူး။ ဒါကို လူထုကိုရိုက္ႏွက္စစ္ေဆးၿပီး က်ေနာ္တို႔သတင္းေတြကိုေမးတယ္။ ပန္စယ္ ဘက္ကေန လြယ္ယြဲ ဘက္ေတာနင္းလာတာ။ မေန႔က တိုက္ပြဲက ၄၅ မိနစ္ေလာက္ၾကာမယ္ထင္တယ္။ လက္နက္ႀကီးေတြ၊ စက္ေသ နတ္ေတြနဲ႔ ရမ္းထုေနတဲ့ အခ်ိန္နဲ႔ေပါင္းရင္ တနာရီေက်ာ္ၾကာမယ္ထင္တယ္” ဟု အဆိုပါ အမည္ မေဖၚလိုသည့္ ေရွ႕တန္းေရာက္တပ္မွဴးကေျပာသည္။
အဆိုပါတိုက္ပြဲႏွင့္ပတ္သက္၍ သၽွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ဘက္ ေသေၾကက်ဆုံးမႈ မရွိေၾကာင္း၊ အစိုးရ တပ္မေတာ္ ဘက္ကေသေၾကဒဏ္ရာရမႈသတင္းမသိရေသးေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ ၎တို႔၏ ေက်ာပိုးအိတ္ ၄ လုံး က်ေနခဲ့ ေၾကာင္း SSPP ဌာနခ်ဳပ္႐ုံးအရာရွိ ဗိုလ္မွဴးစိုင္းေဆတိုင္းက ေျပာသည္။
အစိုးရ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဒု-ဝန္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေက်ာ္ညႊန႔္ က  ဝမ့္ဟိုင္း SSA အေနျဖင့္ အဆိုပါ ေဒသ အတြင္းမွ တပ္ဆုပ္ေပးရန္ လုံေလာက္ေသာ ခ်ိန္ေပးထားသည္ ဟု ဂ်ဴလိုင္လလယ္ပိုင္းက လႊတ္ေတာ္အတြင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။
သၽွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ ေျပာေရးဆိုခြင့္ ဒ-ုဗိုလ္မွဴးးႀကီးစိုင္းလွ က  သၽွမ္းျပည္ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ဇာတိခ်က္ ေႂကြေမြးရပ္ေၿမ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အဆိုပါ ေဒသအတြင္းမွ တပ္ဆုတ္၍မရဟု သၽွမ္းသံေတာ္ဆင့္သို႔ ေျပာဖူးသည္။
အဆိုပါတိုက္ပြဲျဖစ္ပြါးေနေသာေဒသသည္ SSPP ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္ႏွင့္   ၁၀ မိုင္ေက်ာ္သာ  ကြာေဝးသည္။
တဖက္ကလည္း အစိုးရတပ္မေတာ္သည္ ေက်းသီးၿမိဳ႕နယ္ တာ့ဖာေဆာင္ရြာအတြင္း (ဝမ့္ဝပ္ဘုန္းႀကီး ေက်ာင္းသို႔ စစ္ေဘးေရွာင္ေနေသာ) ေဒသခံမ်ား၏ ေနအိမ္မ်ားသို႔တက္ေနကာ ၎တို႔၏ ခံတပ္တခု အျဖစ္အသုံးျပဳေနသျဖင့္ စစ္ေဘးေရွာင္ မ်ား ေနရပ္သို႔ မျပန္နိုင္ေသးၾကေၾကာင္း ၿမိဳ႕ခံမ်ားကေျပာသည္။
ဦးသိန္းစိန္အစိုးရဘက္က တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ တစ္ႏုိင္ငံလုံးအပစ္ခတ္ရပ္စဲေရး ႀကိဳးပမ္း ေနေသာ္လည္း အစိုးရတပ္မေတာ္ကမူ သၽွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္းအတြင္း အင္အားျဖည့္ လႈပ္ရွားေနေသာေၾကာင့္  တိုက္ပြဲမၾကာခဏ ျဖစ္ပြားေနသည္။
၂၀၁၂ ဂ်ႏၷဝါရီ ၂၈ ရက္က သၽွမ္းျပည္တိုးတက္ေရးပါတီႏွင့္ အစိုးရတို႔  ျပည္ေထာင္စု အဆင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လက္မွတ္ ေရးထိုးစဥ္ UPWC  ဒု-ဥကၠဌ(၂) ဦးသိန္းေဇာ္ မွ‘  ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလက္မွတ္ေရးထိုးၿပီး ၅ ရက္ အတြင္း သၽွမ္းျပည္တပ္မေတာ္နယ္ေျမအတြင္း အစိုးရတပ္မ်ားအားလုံး ဖယ္ရွားေပးပါမည္’ ဟု သၽွမ္းျပည္ တပ္မေတာ္ အဆင့္ျမင့္ကိုယ္စားလွယ္ထံသို႔  ႏႈတ္ကတိေပးခဲ့ဖူးေသာ္လည္း တပ္မဆုပ္ေပးသည့္ အျပင္ အင္အားတိုးခ် လႈပ္ရွားေသာေၾကာင့္ သၽွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ ႏွင့္ တိုက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ပြားရျခင္း ျဖစ္သည္ဟု SSPP အတြင္းေရးမွဴး စဝ္ခြန္ဆိုင္ က ေျပာသည္။

သမၼတႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးမေဆြးေႏြးခဲ့ဟု ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ေခါင္းေဆာင္အခ်ဳိ႕ ေျပာ

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႏွင့္ေတြ႔ဆံုစဥ္ ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးကိုသာ ေဆြးေႏြးခဲ့သည္ဟု “၀”၊ နာဂ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ တိုင္း၊ ေဒသဥကၠ႒မ်ားက မဇၩိမကို ၾသဂုတ္လ ၂၄ ရက္တြင္ ေျပာသည္။
“ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ျပည္နယ္ေတာင္းတဲ့အေၾကာင္း မေဆြးေႏြးခဲ့ပါဘူး။ အခုအခ်ိန္က ေပးထားတဲ့ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ တိုင္းအတိုင္းပဲ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းေတြကို လုပ္ေနပါတယ္။ ဒီအခ်ိန္မွာက ျပည္နယ္ကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး မေျပာေသးပါဘူး”ဟု “၀” ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရတိုင္း ဥကၠ႒ ခြန္ထြန္းလူက ေျပာသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရတုိင္းႏွင့္ ေဒသဥကၠ႒မ်ား ေတြ႔ဆံုအၿပီး ညေနပိုင္းတြင္ နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သက္ႏိုင္၀င္းႏွင့္လည္း ထပ္မံေတြ႔ဆံုခဲ့သည္။
ေတြ႕ဆံုမႈမ်ားအတြင္း ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ တိုင္း၊ ေဒသအတြင္း လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္ေနသည့္ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကိစၥရပ္မ်ားကိုသာ ေဆြးေႏြးခဲ့သည္ဟု စစ္ကိုင္းတိုင္းအတြင္းရိွ နာဂကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ ဥကၠ႒ ဦးေနာ္႐ိုဆန္ဂ်ဴးက ေျပာသည္။
“ကၽြန္ေတာ္တို႔ သမၼတနဲ႔ေတြ႕တာက က်န္တဲ့ တိုင္းနဲ႔ ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေတြ ၀န္ႀကီးေတြလည္း ပါပါတယ္။ အဓိကေတာ့ ကိုယ့္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ပဲ ေဆြးေႏြးတာပါ။ ႏုိင္ငံေရးအရ ေဆြးေႏြးတာေတြ မရိွသလို ဖြဲ႕စည္းပံုျပင္တာကိုလည္း မေဆြးေႏြးပါဘူး”ဟု ၎က ဆိုသည္။
ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရတိုင္းႏွင့္ ေဒသေျခာက္ခုမွ ဦးစီးမ်ား၊ ဥကၠ႒မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက ၾသဂုတ္လ ၂၁ ရက္ႏွင့္ ၂၂ ရက္တြင္ က်င္းပသည့္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕ ၂၀၁၄-၁၅ ဘ႑ာႏွစ္ ပထမေလးလပတ္ အစည္းအေ၀း၌ ေတြ႔ဆံုခဲ့ျခင္းၿဖစ္ၿပီး ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသမ်ား၏ ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ကိစၥမ်ားသာ ေဆြးေႏြးခဲ့သည္ဟု ေခါင္းေဆာင္အခ်ဳိ႕က ေျပာသည္။
အဆိုပါအစည္းအေ၀းတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ တုိင္း၊ ေဒသ ေျခာက္ခုျဖစ္သည့္ “၀” ၊ နာဂ၊ ပအို၀္း၊ ဓႏု၊ ကိုးကန္႔၊ ပေလာင္တို႔မွ ဥကၠ႒မ်ားႏွင့္ ပထမဆံုးအႀကိမ္ ေတြ႔ဆံုျခင္းျဖစ္သည္။

Friday, August 22, 2014

ၿမစ္ႀကီးနား လိုင္ဇာ ကားလမ္း ဗမာစစ္တပ္နဲ ့ ကားသမားေပါင္းၿပီး ကားခ ၅၀၀၀၀ ထိေစ်းၿမင့္


ၿမစ္ႀကီးနား လိုင္ဇာ ကားခ ယခင္က ၂၅၀၀ သာရွိခဲ့ေသာ္လည္း တေက်ာ့ၿပန္စစ္ပြဲ ၿဖစ္လာၿပီးေနာက္ ကားခေစ်းမွာ ၁၅၀၀၀ မွ ၃၀၀၀၀ ထိတက္သြားခဲ့သည္။

ကားခေစ်းတက္ရၿခင္း အေႀကာင္းအရင္းမွာလဲ လံုၿခံဳေရးကို အေႀကာင္းၿပၿပီးေစ်းတက္သြားၿခင္းၿဖစ္သည္။ လံုၿခံဳေရးကိုအေႀကာင္းၿပမည္ဆိုလဲ ကားလမ္း၏  ၄ ပံု ၃ ပံု မွာ ဗမာစစ္တပ္က ေနရာယူထားၿခင္း ၿဖစ္ေသာေႀကာင့္ ကားခတက္စရာမလိုေပ။ အဘယ္ေႀကာင့္ဆိုေသာ ၿပည္ေထာင္စုစစ္တပ္ ဟု ဗမာစစ္တပ္ကခံယူထားလွ်င္ ၿပည္သူေတြကို လြပ္လြပ္လပ္လပ္ ခရီး သြားႏိုင္ေအာင္ကူညီရမည္ၿဖစ္သည္။

ယခု ၿဖစ္ေနသည္မွာ ကားသမားက ခရီးသည္ဆီက လံုၿခံဳ ေရး အေႀကာင္းၿပၿပီး ကားခအဆမတန္ ေတာင္းၿပီး ဗမာစစ္တပ္ႏွင့္ ၿပန္ခြဲေ၀ယူေနႀကသည္။ ဗမာစစ္ တပ္သည္ ၿပည္ေထာင္စုစစ္တပ္ဟုခံယူပါက လံုၿခံဳ ေရးအတြက္ ၿပည္သူဆီက အဖိုးအခ ေတာင္းစရာမလိုေပ။

ယခုတေလာ အတြင္း ဗမာစစ္တပ္ကလမ္းခဏပိတ္လိုက္ၿပီး ၿပန္ဖြင့္ ခ်ိန္တြင္ လံုၿခံဳေရး ေခါင္းစဥ္ၿဖင့္ ကားခေစ်း ၅၀၀၀၀/ ထိတက္သြားခဲ ့သည္။ ခရီးသြား ၿပည္သူမ်ား၏ေၿပာၿပခ်က္အရ ဗမာစစ္တပ္ ႏွင့္ ကားသမားမ်ား တိုင္ပင္ၿပီး ေစ်းၿမင့္ လိုက္ၿခင္းၿဖစ္ေႀကာင္းသိရသည္။

 ေကအိုင္ေအ မွကားတစ္စီးကို တစ္လ လွ်င္ ၅၀၀၀ သာေကာက္ခံၿပီး ဗမာစစ္တပ္ တစ္တပ္လွ်င္ တစ္လ အနည္းဆံုး ရွစ္သိန္းထိ ခြဲေ၀ေပးႀကေႀကာင္း  ႀကားသိရပါသည္။ ၿပည္သူေတြကို စာနာေသာအေနၿဖင့္ ကားခကို ၿပန္ခ် ေပးရန္အလိုရွိေနႀကေႀကာင္း ၿပည္သူ ့ကိုယ္စား တင္ၿပေပးလိုက္ပါတယ္။ (ကခ်င္ၿပည္နယ္မွ တရုတ္ၿပည္သို ့ သြားေသာ ခရီးသြား ၿပည္သူ အမ်ားစုသည္ ၿမစ္ႀကီးနား လိုင္ဇာကားလမ္းကို အသံုးၿပဳေနႀကရသည္။)

ဖုန္းသမားေတြအတြက္ servicerမွာ နာမည္ၾကီး အသံုးဝင္းတဲ့ Root Explorer v3.2 APKPosted by Win Hlaing ဖုန္းသမားေတြအတြက္ servicerမွာ နာမည္ၾကီး အသံုးဝင္းတယ္ Root Exploerေလးကိုတင္ေပးလုိက္ပါတယ္။ဒီေလးကိုupdateတင္ေပးပါလားဆိုလို update versionသစ္ေလးတင္ေပးလုိက္ပါတယ္ဗ်ာ။Application ေတြကိုတိုက္ရိုက္အင္စေတာလုပ္ျပီးအေျပာင္း
အေရြ႕ၾကိဳက္သလိုလုပ္ႏိုင္ပါတယ္။Android O/S : 3.0, Android O/S : 2.3အထက္ကိုေကာင္းေကာင္းေလသံုးနုိင္ရန္တဲြျပီးတင္ေပးလုိက္ပါတယ္ဗ်ာ။
ေအာက္မွာျပထားတဲ့ပံုေတြကိုၾကည့္လိုက္ပါ။ဘာေတြလုပ္ေဆာင္ႏိုင္လည္းဆိုတာ...
 
 
 Android O/S : 2.3 အတြက္ 
 Android O/S : 3.0 အတြက္ 

ဖုန္းေတြထဲကုိVirusမ၀င္ဖုိ႕နဲ႕ဖုန္းရဲ႕လုံျခံဳေစမယ္ AntiVirus PRO Android Security v4.1.2 APKPosted by Win Hlaing 
ဖုန္းေတြထဲကုိVirusမ၀င္ဖုိ႕နဲ႕ဖုန္းရဲ႕လုံျခံဳေရးပုိင္းကုိအျပည့္အ၀ကာကြယ္ေပးနုိင္မယ့္Mobile application ကုိတင္ေပးလုိက္ပါတယ္။ Androidဖုန္း/Tablet ထဲကုိ Virus , Malware, Spyware စတာေတြ၀င္မလာေအာင္အခ်ိန္ျပည့္စစ္ေဆးေပးေနမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဖုန္းမွာသြင္းထားတဲ့
အျခားေဆာ့၀ဲေတြမွာ virus ပါမပါကုိလည္းစစ္ေဆးေပးပါတယ္။ ဖုန္း/Tablet နဲ႕အင္တာနက္ၾကည့္ရာမွာ ကုိယ့္ရဲ႕ data ေတြခုိးယူခံရျခင္းမရွိဖုိ႕လည္း Mobile Antivirus Security Pro ကကာကြယ္ေပးနိင္ပါေသးတယ္။ Blacklist features လည္းပါ၀င္တာေၾကာင့္ ကုိယ္မ၀င္ေစခ်င္တဲ့ ဖုန္း call , SMS စတာေတြကုိလည္း Block ထားနုိင္ဦးမွာပါ။ ဖုန္းထဲမွာသြင္းထားတဲ့ေဆာ့၀ဲတစ္ခုခ်င္းစီအလုိက္ Password ေပးထားနုိင္တဲ့ function လည္းပါ၀င္တာေၾကာင့္ ကုိယ့္ဖုန္းကုိ သူမ်ားလာကုိင္တဲ့အခါ အသုံးမျပဳေစခ်င္ ၊ မၾကည့္ရႈေစခ်င္တဲ့ function မ်ားကုိလည္း Lock ခ်ထားနုိင္ဦးမွာပါ။ဒါအျပင္ဖုန္းအတြက္ေပါ့ပါးေစမယ့္ task killer,cache cleaner လုိမ်ဳိးေတြလည္းပါ၀င္တာေၾကာင့္ ေတာ္ေတာ္ေလးကုိလန္းတဲ့ Mobile Security ေဆာ့၀ဲေလးျဖစ္ပါတယ္။
အသံုးျပဳမယ္ဆိုရင္ေတာ့ Android O/S  1.6 ႏွင့္အထက္ဖုန္းမ်ားမွာအသံုးျပဳႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္ဗ်ာ။

ဖုန္းထဲမွာCCTV Camera မိမိဖုန္းထဲ႔ကေန ၾကည္႔ရွဴလို႔ ရတဲ႔ tinyCam Monitor PRO v5.5.5 APK


Posted by Win Hlaing 
 

ဖုန္းကိုင္ေဆာင္ထားသူမ်ားအတြက္ ဒီေဆာ႔၀ဲေလးကေတာ႔ အင္တာနက္ ခ်ိတ္ဆက္ထားတဲ႔ ႏိုင္ငံတကာက CCTV Camera ေတြအကုန္လုံးကုိ မိမိဖုန္းထဲ႔ကေန ၾကည္႔ရွဴလို႔ ရတဲ႔ ေဆာ႔၀ဲေလး ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာလည္း စမ္းသပ္ၾကည္႔လို႔ရပါျပီျဖစ္တယ္အတြက္နဲ
႔ စမ္းသပ္ၾကည့္မယ္သူတို႔အတြက္ကေတာ့ update ေလးကိုတင္းေပးလုိက္ပါတဲ့အတြက္ စမ္းသပ္ၾကည့္မယ္ ဆုိရင္ေတာ႔ မိမိတို႔ရ႕ဲ cctv Camera က Wifi,Internet ခ်ိတ္ဆက္ထားဖုိ႔လိုပါတယ္။ အဲဒါမွ မိမိဖုန္းထဲကေန ၾကည္႔ရွဴလို႔ ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။User မ်ားသေဘာေပါက္လြယ္သြားေအာင္
ေအာက္မွာပံုေတြျပထားပါတယ္ဗ်ာ။

Monday, August 18, 2014

Racing 3D: Asphalt Real Tracks Mod APK Version1.3 Unlimited Coin and VIP (Android Game)Posted by ရန္ကုန္သား 

android ဖုန္းမွာၿပိဳင္ကားလွလွေလးေတြၿပိဳင္ေမာင္းခ်င္တဲ့ေဘာ္ဒါေတြအတြက္ hack ၿပီးသား Racing 3D: Asphalt Real Tracks Mod APK |Version:  1.3 apk ေလးပါ ။ ဒီေကာင္ေလးကေတာ့ေၿမာက္မ်ားစြာ
ေသာၿပိဳင္ကားေတြနဲ႕သူႏိုင္ကိုယ္ႏိုင္ၿပိဳင္ေမာင္းရတဲ့ၿပိဳင္ကားဂိမ္းေလးပါ ရုပ္ထြက္ေကာင္းၿပီး hack ထား
ၿပီးသား Unlimited Coin and VIP ေလးၿဖစ္တဲ့အတြက္ ၿပိဳင္ကားလွလွေလးေတြကိုမိမိစိတ္ၾကိဳက္ေရြးယူႏိုင္
ၿပီးအခန္းေတြကိုလည္းအကန္႕အသတ္မရွိကစားႏိူင္မွာၿဖစ္ပါတယ္ ။ ဖိုင္ဆိုဒ္က 40mb ရွိၿပီး Android : 2.3 ႏွင့္အထက္ဖုန္းေတြမွာကစားႏိုင္ပါတယ္ ။

First time Unique Arcade Racing Experience available on mobile devices.Test your skills driving plenty of cars on completely different tracks. Don’t wait and Download NOW!

- drive, fight and win on 16 completely different tracks,
- many unique cars to drive and crash,
- upgrade your car and become fastest driver on earth,

Install APK files
Then Lets Play The Game
 Version:  1.3
 Android : 2.3
 Market:  https://play.google.com/.speedcarrace
 Mod:  Unlimited Coin and Vip PackThank You For Downloadingလိုင္ဇာ၏သေဘာထား သင့္ေလ်ာ္သည့္ ေတာင္းဆိုခ်က္ဟု ဒု-ဗခက ယြက္စစ္ေျပာ


သၽွမ္းသံေတာ္ဆင့္


တျပည္လုံးအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ ညႇိႏွိုင္းေရးအဖြဲ႕ NCCT ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖၚေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီ UPWC တို႔ေတြ႕ဆုံေနခ်ိန္ ‘လိုင္ဇာသေဘာထားသည္ သင့္ေလ်ာ္ သည့္ ေတာင္းဆိုခ်က္’ ဟု RCSS/SSA ေခါင္းေဆာင္ ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးယြက္စစ္က သၽွမ္းသံေတာ္ ဆင့္သို႔ ေျပာဆိုသည္။
“လိုင္ဇာသေဘာတူညီခ်က္က တဘက္က သိပ္လက္မခံခ်င္ေပမယ့္ တိုင္းရင္းသားေတြ အတြက္ ေတာင္းသင့္ ေတာင္းထိုက္တဲ့ ေတာင္းဆိုခ်က္ေတြဘဲ။ လိုဒါထက္ပိုေတာင္းတာမွမဟုတ္တာ။ သေဘာထားႀကီးႀကီးနဲ႔ စဥ္းစားေပးသင့္တယ္” - ဟု ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးယြက္စစ္က ေျပာသည္။
တျပည္လုံးအပစ္အခတ္ရပ္စဲနိုင္ေရးအတြက္ NCCT ႏွင့္ UPWC တို႔ ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစင္တာ MPC ၌ ယမန္ေန႔က ပထမ ဆုံးရက္ ေဆြးေႏြးရာတြင္ ‘ဖက္ဒရယ္’ စနစ္ျဖင့္ တိုင္းျပည္တည္ေထာင္လိုသည့္ တိုင္းရင္းသား မ်ား၏သေဘာထားကို အစိုးရက လက္ခံၿပီဟု NCCT ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းတဦးျဖစ္သည့္ နိုင္ဟံသာ က သတင္းမီဒီယာမ်ား၌ ေျပာသည္။
အဆိုပါေဆြးေႏြးပြဲအား ယေန႔ ဒုတိယ ေန႔အျဖစ္ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးေနဆဲျဖစ္သည္။
ဂ်ဴလိုင္လေႏွာင္းပိုင္းက ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးတပ္မေတာ္ ဌာနခ်ဳပ္လိုင္ဇာ ၌ ေဆြးေႏြးခဲ့သည့္ လက္နက္ ကိုင္တိုင္းရင္းသားတပ္ဖြဲ႕မ်ား၏ သေထာထားမ်ားမွာ -
၁− ဒီမိုကေရစီေရး၊ အမ်ိဳးသားတန္းတူေရးႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ အခြင့္အေရးမ်ား အျပည့္အဝရွိ ေသာ ျပည္နယ္မ်ားကို အေျခခံ၍ စစ္မွန္ေသာ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုစနစ္ျဖင့္ တည္ေဆာက္ေရး အေျခခံမူကို ခိုင္မာစြာ စြဲကိုင္ထားရမည္။
၂ − အကယ္၍ အစိုးရက နံပါတ္ ၁ အခ်က္ကို လက္ခံပါက တနိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္ ေခါင္းစဥ္၌ “ေတာ္လွန္ေရး” ဆိုသည့္ စကားလုံးကို ပယ္ဖ်က္ပစ္မည္။
၃− နိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲကို “ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ” ဟု ေခၚတြင္မည္။
၄− နိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ၌ “အေရးသုံးပါး”ကို ေခါင္းစဥ္တခုအေနျဖင့္ ေဆြးေႏြးသြားမည္။
၅− နိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ၌ အစိုးရ၊ တိုင္းရင္းသားေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႕အစည္း၊ မွတ္ပုံတင္ရရွိၿပီးေသာ နိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ သင့္ေတာ္သည့္ ဒီမိုကေရစီအင္အားစုတို႔ ပါဝင္မည္။
၆− “အမ်ိဳးသားအဆင့္” နိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲကို “အမ်ိဳးသားႏွင့္ အမ်ိဳးသားမ်ားအဆင့္” နိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲဟု ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္မည္။
၇− ၾကားကာလေဆာင္ရြက္ရမည့္ အစီအစဥ္မ်ားကို သေဘာတူညီခ်က္စာခ်ဳပ္တြင္ အခန္းတခန္း အေနျဖင့္ ထည့္သြင္းမည္။
၈− အေျခခံမူကို ဆန႔္က်င္ျခင္းမရွိဘဲ တနိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္ စကားလုံးအသုံးအႏွုန္းမ်ားကို NCCT က ျပင္ဆင္ပိုင္ခြင့္ရွိသည္။
၉− ဂ်ပန္ႏွင့္ေနာ္ေဝးနိုင္ငံကို တနိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရး လက္မွတ္ေရးထိုးရာ၌ အသိသက္ေသအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ သေဘာတူညီသည္။
၁၀− တနိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္လက္မွတ္ေရးထိုးမည့္ အဖြဲ႕တိုင္း ေအာက္ပါအခ်က္အလက္ႏွင့္ ျပည့္စုံရမည္။
က) လိုင္ဇာအစည္းအေဝး၌ လက္မွတ္ေရးထိုးသည့္အဖြဲ႕ ျဖစ္ရမည္။ ခ) အစိုးရႏွင့္ အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္ လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည့္အဖြဲ႕ ျဖစ္ရမယ္။ ဂ) လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္း၌ ရွိသင့္သည့္ အဂၤါရပ္မ်ား အျပည့္အစုံ ရွိရမည္။ ဃ) အစိုးရလက္ေအာက္ခံတပ္ဖြဲ႕ မျဖစ္ရ။ င) ျမန္မာနိုင္ငံအစိုးရမဟုတ္သည့္ တျခားနိုင္ငံအစိုးရကို ေတာ္လွန္သည့္ လက္နက္ကိုင္ တပ္ဖြဲ႕ မျဖစ္ရ။ − တို႔ျဖစ္သည္။

2014 Miwa Mung Wunpong Manau Poi Sumla Ni ( 3 )

shakram ga...

Myushadan blog de sa du ngun jaw la ai majaw grai chyeju kaba sai law .