Social Icons

Monday, January 21, 2013

ဆိုင္းေတာင္ဗမာစစ္တပ္မွ လက္နက္ႀကီးပစ္ခတ္မႈေႀကာင့္ အရပ္သား တစ္ဦးေသဆံုးတစ္ဦးဒဏ္ရာရရွိ

(JP kasa) ဇန္န၀ါရီလ ၁၈ ရက္ေန႔ ည ၁၀ နာရီခြဲခန္႔အခ်ိန္တြင္ ဆိုင္းေတာင္အေျခစိုက္ ခလရ ၁၆ မွ ေပါက္ကြဲသံႀကားရ သျဖင့္  လူေနထူထပ္ေသာ ရပ္ကြက္မ်ားသို႔ လက္နက္ႀကီး၊ ငါးႀကင္းမွီးမ်ားျဖင့္ ပရမ္းပတာပစ္ခတ္ခဲ့ပါသည္။ ထိုသို႔ပစ္ခတ္မႈေႀကာင့္ ဦးေအာင္ျပည့္ (၆၀ ႏွစ္) အသက္ဆံုးရႈံးခဲ့ရၿပီး၊ လဖိုင္ေဇာ္ရိန္ (၂၃ ႏွစ္) ဒဏ္ရာ ျပင္းထန္စြာ ရရွိခဲ့ပါသည္။ ဗမာစစ္တပ္သည္ ဖားကန္႔ႏွင့္ ဆိုင္းေတာင္ အရပ္သားမ်ား ထူထပ္စြာေနထိုင္ရာ ၿမိဳ႕လယ္တြင္ တပ္စြဲထားၿပီး အရပ္သားမ်ားအား လူသားဒိုင္းသဖြယ္ အကာအကြယ္ယူထားပါသည္။ ေသနတ္သံ၊ မိုင္းသံႀကားတိုင္း အရပ္သားမ်ားေနထိုင္ရာ ေနအိမ္မ်ားသို႔ လက္နက္ႀကီး၊ လက္နက္ငယ္မ်ားျဖင့္ ပစ္ခတ္ေလ့ရွိပါသည္။ စစ္တပ္ဆိုသည္မွာ အရပ္သားမ်ား ေနထိုင္သည့္ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားႏွင့္ အနည္းဆံုး ၃ မို္င္ခန္႔အကြာတြင္တပ္စြဲရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ယခုကဲ့သို႔ အရပ္သားမ်ားအလယ္တြင္တပ္စြဲထားျခင္းသည္ စစ္တပ္၏ စည္းမ်ည္းစည္းကမ္းႏွင့္ မေလ်ာ္ညီေပ။ ဤသည္ကို ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားသိေသာ္လည္း မည္သူမွ်မေျပာဆိုရဲႀကေပ။ “စစ္တပ္ စစ္တပ္ခ်င္း၊ စစ္သား စစ္သားခ်င္း အရပ္သားေတြနဲ႔ေ၀းတဲ့ေနရာမွာ ပစ္ခတ္ႀကတာကိုေတာ့ ဘာမွမေျပာလိုပါဘူး။ အခုက ဗမာစစ္တပ္က အရပ္သားေတြရဲ႕ အလယ္မွာလာေနၿပီး ပရမ္းပတာ ပစ္ခတ္တာေတာ့ သိပ္ကိုရုပ္ဆိုးလြန္းပါတယ္။ ဒါကိုေတာ့ ရႈတ္ခ်ပါတယ္” ဟု ေဒသခံတစ္ဦးက ေျပာျပပါသည္။ ယခုအခါ ဖားကန္႔ဆိုင္းေတာင္ ေဒသခံမ်ားသည္ အိမ္တိုင္းတြင္ ဂတုတ္တြင္းကိုယ္စီ တူးထားႀကၿပီး အသက္ေဘးလြတ္ေအာင္ ေနထိုင္ေနႀကရပါသည္။

At 10:00 pm on 18th January, Burmese  Government army infantry unit (16), which is based on Seng Tawng; Western Kachin state,  shelled with heavy artillery weapon to the crowded area of the civilians, according to KIA front line officer report. The Burmese Government is settled in the center of crowded area in Seng Tawng and Hpakant cities and moreover they used civilians as human shield to protect them from the KIA attacking. Whenever they heard the gun shot and mine explosions, they fired back with gun and heavy artillery weapons to the civilians’ places.  Actually, the army post should be settled (3) miles far away from the city but now the army posts in the center of the city thus it breaks the military law. But no local administrator, who knows the law, dared not to tell them. “We don’t want to tell so much that soldiers to soldiers, army troops to army troops fight each other far away from civilians, but now the Burmese army is posted among the civilians and shoot regardless shooting to everywhere is very bad figure and I rebuke it”, said one of the civilians. Now Hpa Kant and Seng Tawng’s civilians dig bunker in their house for safety.
 
 在1月18日下午10:00,缅甸政府军队的步兵单位(16),这是根据恒生Tawng,西方克钦邦,去壳,用重炮武器的平民拥挤的区域,根据起亚的前线人员报告。缅甸政府解决在拥挤的区域中生Tawng和Hpakant城市的中心,而且他们利用平民作为人体盾牌,保护他们从东风悦达起亚攻击。每当他们听到了枪​​和地雷爆炸,他们解雇了枪和重型火炮武器的平民“的地方。事实上,军队后应该得到解决(3英里)远的城市,但现在军队员额在城市的中心,它打破了军事法律。但没有本地管理员,谁知道法律,他也不敢告诉他们。 “我们不想说了这么多士兵的士兵,军队军部队打对方远离平民,但现在的缅甸军队被张贴在平民和世界各地的拍摄,无论拍摄是非常糟糕的数字,我责罚“,说的平民。现在自置居所津贴的康德和生Tawng的平民挖沙坑在他们的房子的安全。

No comments:

Post a Comment

shakram ga...

Myushadan blog de sa du ngun jaw la ai majaw grai chyeju kaba sai law .