Social Icons

Thursday, January 31, 2013

ျမန္မာ့ ကလိမ္ တပ္မေတာ္ အပိုုင္း (၂)

 
ေကအိုုင္ေအ နွင့္ အစိုုးရၾကား ၁၇ နွစ္သာကာလ အတြင္း လက္နက္ကိုုင္ ပဋိပကၡ ႀကီးႀကီးမားမား မရွိခဲ့ေသာ္လည္း အစိုုးရ ျမန္မာတပ္မေတာ္ ဖက္မွ နိုုင္ငံတကာ ဥပေဒကိုု ခ်ဳိးေဖာက္ၿပီး မိမိတပ္သားမ်ာကိုု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ကာလအတြင္း ရမယ္မ်ိးစုုံရွာ၍ အေၾကာင္းမဲ့ သတ္ျဖတ္မွဳျဖစ္စဥ္ အႀကိမ္ႀကိမ္ျဖစ္ေပၚခဲ့ရသည္။ ဤျဖစ္စဥ္မ်ားကိုု အက်ယ္တဝင့္ ဖတ္ရူလိုုက ေအာက္ပါ လင့္တြင္ ဖတ္ႏုုိင္ပါသည္။ (http://www2.irrawaddy.org/article.php?art_id=21705)

ထိုုစဥ္က ေကအိုုင္ေအအေနျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပ်က္ျပယ္မည္ကိုု မလိုုလားျခင္း၊ ျပည္သူအက်ိဳးကိုု ၾကည့္၍ နိုုင္ငံေရးနည္းအရ စားပြဲေပၚ၌ အေျဖရွာခ်င္ေသာေၾကာင့္ ေဒသခံျပည္သူတိုု ့၏ ညိညွင္ေနသည့္ၾကား အစိုုးရအၾကမ္းဖက္ လုုပ္ရက္မ်ားကိုု နုုိင္ငံတာကာသိုု ့ေျပာဆိုု တိုုင္ၾကာျခင္း၊ ငယ္သည့္အမွဳကိုု ႀကီးေအာင္ မျပဳလုုပ္ပဲ ေျပလည္ေအာင္ ႀကိဳးစား၍ ထိန္းထိန္းသိမ္းသိမ္း ေနခဲ့ပါသည္။ စားေရသူ ကိုု္ယ္တုုိင္ ေကအိုုင္ေအကိုု အားမလိုု အားမရ ခဏခဏ ျဖစ္ခဲ့ရသည္။

စစ္တပ္အုုပ္ခ်ုဳပ္ေရးကိုု တည္တံ့ေစခဲ့ေသာ ေညာင္နွစ္ပင္ညီလာခံသုုိ ့လည္း မိမိ၏ေဒသခံကခ်င္ျပည္သူနွင့္ ျပည္တြင္းျပည္ပ ျမန္မာတိုုင္းရင္းသားမ်ား ကန္ ့ကြက္သည့္ၾကားမွ အစမွ အဆုုံးတိုုင္တက္ခဲ့သည္။ အရင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ယခုု သမတႀကီးသိန္းစိ္န္ဦးစီးေသာ ညီလာခံတြင္ ေကအိုုင္အိုု အပါအဝင္ တိုုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုုင္ အဖြဲ ့အစည္းမ်ား၏ အေျခဥပေဒ ျပင္ဆင္ေဆြးေႏြးတင္ျပခ်က္ (19 proposals) မ်ားကိုု တင္ျပခဲ့သည္။ မွတ္တမ္းတင္ထား ေပးပါမည္ဟုုသာ အေျပာခံရၿပီး အေရးတယူ လက္ခံေဆြးေႏြးျခင္း မရွိခဲ့ပါ။

ေညာင္ႏွစ္ပင္ ညီလာခံတြင္ မိမိတိုု ့၏ အမ်ဳိးသားရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုုင္မ်ားကိုု ေရာက္ရွိေအာင္ လုုပ္ေဆာင္ရန္ မျဖစ္ႏုုိင္ေၾကာင္းသိရွိနားလည္ လာေသာ္လည္း ၿငိမ္ခ်မ္းေရး မပ်က္စီးလိုု၍ အပစ္အခတ္ရပ္စဲ ေရးကိုု မိမိဖက္မွ အရင္ခ်ိဳးေဖာက္မည္ မဟုုတ္ က်ဴးေက်ာ္ ေစာ္ကားလာမည္လ်ွင္ေတာ့ မလြဲေလွ်ာင္သာ ခုုံခံတိုုက္ခိုုက္တြန္းလွန္ ရမည္ဟုု မိမိတပ္မေတာ္သားမ်ားနွင့္ ျပည္သူေတြကိုု ကတိေပးခဲ့သည္။ ေနာင္တက္လာမည့္ ျပည္သူအစုုိးရနွင့္ ေဆြးေႏြး အေျဖရွာဖိုု ့ျပင္ဆင္ေနခဲ့ပါသည္။

ထိုုအခ်ိန္၌ နအဖ အစိုုးရ၏ BGF အစီအစဥ္ေပၚ လာခဲ့ပါသည္။ BGF ကုုိလက္မခံ ျခင္မွာလည္း ျပည္ေထာင္စုု တပ္မေတာ္ ရွိရမည္ကိုု လက္မခံ၍ မဟုုတ္ မိမိတိုု ့ေကအိုုင္ေအ အေနႏွင့္ စစ္မွန္ေသာ ျပည္ေထာင္စုု ေပၚထြန္းလာမွ စစ္မွန္ၿငိမ္ခ်မ္းေရး ရမည္ဟုု ယုုံၾကည္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ အင္အားနည္း လက္နက္ကိုုင္ အဖြဲ ့အစည္းမ်ားမွ လြဲ၍ အမ်ိဳးသား နိုုင္ငံေရးရည္မွန္းခ်က္ရွိေသာ မည္သည့္ လက္နက္ကိုုင္အဖြဲ ့အစည္းမွ လက္မခံခ့ဲေပ။ ေကအိုုင္ေအ သည္ ၂ဝဝ၉ စက္တင္ဘာလတြင္ BGF ကိုုတရားဝင္ျငင္းပယ္ခ်ိန္မွ နွစ္ဘက္ဆက္ဆံေရး တင္းမားခဲ့သည္။ အစုုိးရဖက္ မွလည္း ေအာက္တုုိဘာ ၁ ရက္ ေန ့မွစ၍ ၁၉၉၄ မတိုုင္မီွ အခ်ိန္ကဲ့သည့္ ျပန္ေရာက္ရွိသြား ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေကအိုုင္ေအ အားေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဤသုုိ ့ဆက္ဆံေရး ဆိုုးဝါးေနခ်ိန္ ၌ ၂ဝ၁ဝ ဇြန္လ ၉ ရက္ေန ့နံနက္ ၃ နာရီ အစုုိးရ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ ေကအိုုင္ေအ တပ္ရင္း ၁၅ ဆန္ဂန္ (Sang Gang) ဆက္ဆံေရး ရုုံးကိုု စတင္ ပစ္ခတ္တိုုက္ခိုုက္ခ်ိန္မွ စ၍ ယေန ့ထိ ၂ နွစ္နီးပါး ရင္ဆိုုင္တိုုက္ပြဲႀကီးငယ္မ်ား ေန ့စဥ္ျဖစ္ခဲ့ရသည္။ ဇြန္ ၁ဝ ရက္ ညေန ၃း၄၅ ခ်ိန္တြင္ Sang Gang ဆက္ဆံေရးရုုံးနွင့္ မလွမ္းမကမ္းတြင္ ရွိေသာ ရင္း ၁၅ အေျခစုုိက္ ဘြမ္ဆင္ပိုစ္ (Bum Sen) ကိုုအေဝးမွလွမ္း၍ လက္နက္ႀကီးမ်ား လွမ္းပစ္ၿပီး တစ္ညလုုံး တိုုင္ပြဲ ျဖစ္ခဲ့သည္။ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ အက်အဆုုံး မ်ားႏွင့္ ျပန္ဆုုတ္သြားၿပီး ေနာက္ ဇြန္ ၁၁၊ ၁၂ ရက္ နွစ္ရက္တုုိင္ တပ္ရင္း ၁၁ ရင္းသုုံးၿပီးတိုုက္ခိုုက္ခဲ့သည္။

အစိုုးရပိုုင္ တရားဝင္သတင္းစာမ်ားမွ နိုုင္ငံေတာ္နွင့္ တရုုတ္ China Datang Corporation (CDT) အက်ိဳးတူရင္းနွီးျမဳပ္နွံထားေသာ စီမံကိန္းမ်ားကိုု လုုံၿခံဳေရး အရသြားေရာက္ရာမွ ေကအိုုင္အိုုမွ ေနွာက့္ယွက္ေသာေၾကာင့္တိုုက္ပြဲ ျဖစ္ဟန္ လိမ္လည္ေျပာဆိုု ေရးသားထားပါသည္။

ဤေနရာတြင္ ေနာက္ခံျဖစ္စဥ္ အက်ဥ္းကိုု အနည္းငယ္ ေျပာျပပါလိုုပါသည္။ တာပိန္ေရးအားလ်ွပ္စစ္စက္ရုံ အမွတ္-၁ ဟာ တရုုတ္ျမန္မာနယ္စပ္ ေကအိုုင္ေအ တပ္မဟာ ၃ နယ္ေျမျဖစ္ပါတယ္။ ေကအိုုင္ေအတပ္မ်ား ဆန္ဂန္၊ ဘြမ္ဆန္ပိုုစ့္ ေနရာမွာ အေျခစုုိက္တပ္စြဲခဲ့သည္မွာ နွစ္ေပါင္း ၄ဝေက်ာ္ကတည္းက ျဖစ္ပါသည္။ ဤလွ်ပ္စစ္စက္ရုုံ စီမံကိန္းစတင္ တည္ေဆာက္ကတည္းက ေကအိုုင္ေအနွင့္ တရုုတ္ China Datang Corporatin (CDT) နွစ္ဦးသေဘာတူ ေဆာင္ရြက္ခဲ့တာပါ၊ နွစ္ဖက္ညိွ မရေသာ အခ်က္အခ်ဳိ ့ ရွိေန၍ ထိုုစဥ္ က ေျမာက္ပိုုင္းတိုုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ တိုုင္းမွဳး ဗိုုလ္ခ်ဳပ္ စုုိးဝင္း ယခုု (C-I-C (Army) ကိုုယ္တိုုင္ၾကားဝင္ ကူညီေျဖရွင္းေပးခ့ဲပါသည္။ ၂ဝဝ၉ စက္ရုုံဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနားသုုိ ့တိုုင္းမွဳး ကိုုယ္တိုုင္တက္ေရာက္ခဲ့သည္မွာ စာဖတ္သူတိုု ဤမွတ္တမ္း ဓာတ္ပုုံအရ ေတြ ့ရမည္ျဖစ္သည္။ ယခင္တိုုင္းမွဳး ဗိုုလ္ခ်ဳပ္အုုန္းျမင့္ ယခုုျပည္ေထာင္စုုဝန္ႀကီး သည္လည္း လဂ်ားယန္၊ လိုုင္ဇာျမိ့သိုု့ဝင္ထြက္သြားလာ ေနခဲ့တာပါ။ မိမိတိုု ့ကိုု ရန္လိုုရန္ မလာေသာသူမ်ားကိုု မိမိတိုု ့အေနျဖင့္ ပိတ္ဆုုိ ့တိုုက္ခုုိက္ျခင္းမရွိခဲပါ။ ဓာတ္ပုုံ၊ မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ားက ေျပာေသာ သမိုုင္းကိုု ညာ၍မရ နိုုင္ပါ။

ျပည္သူေတြကိုု နွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမိ်ဳးျပ လိမ္လဲခဲ့သည္ကိုု အမ်ားျပည္သူေတြသိရွိနိင္ရန္ တင္ျပျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ယေန ့ျမန္မာတိုုင္းမ္ သတင္းစာတြင္လည္း အစုုိးရပိုုင္သတင္းစာမွ ဤကဲ့သိုု ့အင္မတန္ ေအာက္တန္းက်ေသာ လိမ္ဆင္လုုပ္ရပ္မ်ားကိုု ေဖာ္ထုုတ္ေနသည္ကိုု ေတြ ့ရ၍ အလြန္ ဝမ္းသာပီတိ ျဖစ္ရပါသည္။


အင္ဂြန္ဂ်ာဝါ

(January 30, 2013)

No comments:

Post a Comment

shakram ga...

Myushadan blog de sa du ngun jaw la ai majaw grai chyeju kaba sai law .