Social Icons

Wednesday, March 20, 2013

Myu Shadan Blog Manang Ni Hpang De

Myu Shadan Blog hta sadu shang chyai ai tsaw ra ai manaw manang ni e ,
ndai shata kaw na gaw blog hpe aten dep nlu shakyi sana re hpe chye shangun mayu nngai,
Rai tim mung manaw manang ni a matu akyu lu hta la mai ai ni grai mahkawng da ya ga ai.
tinang hte htaphtuk ai chye mayu ai ni hpe shang shalau let  naw ngun jaw la marit ngu na mung saw lajin mayu nngai .
Yat hpang de she aten atsawm shajin la nhtawm manaw manang ni a matu akyu rawng ai post ni hpe aten dep dep hte mara sa wa na re hpe ga htet dat nngai law law..

            Myu Shadan (myushadankachin@gmail.com)

No comments:

Post a Comment

shakram ga...

Myushadan blog de sa du ngun jaw la ai majaw grai chyeju kaba sai law .