Social Icons

Monday, March 4, 2013

Jinghpaw Wunpawng Myu Sha Ni Ningdun Manga Bum Manga Garan Ai Lam

Jinghpaw Wunpawng Myu Sha Ni Ningdun Manga Bum Manga Garan Ai Lam

                Chyai Hka hku kaw nna ningtung garan ai dumsa ga,
(1) Marip Gam Rum ja                    -Shangai ningdun bum kaw nga .
(2) Lahtaw Naw Lawn                    -Magrung Bum Yau , Ngaw Bum shadung ga pa .
(3) Lahpai Dai Na La                      -Hpai Htung mata pa .
(4) Matsaw Wa Nhkum                  -Ningran hkra tsaw nga .
(5) Maran Wa King Nang               -Singgung ga nai pra .
                Shangai ningtun bum kaw na law htam chyam gra wa ai .
1. Marip Gam Rum Ja                     8. Maji Mala
2. Marip Hka Shu Hka Sha             9. Myitung Hpau La
3. Kareng Tingmai sha                     10.Nlam Wa na
4. Vhyasen                                      11.Zahkung Ginraw, U jik taw law
5. Nding nang pen tingsa                  12.Tangbau Tang La
6. Udi Chyang maja
7. Htau Dingga
                 Ndai gaw , shapawng yawng wa a kasha ni ginru ginsa hpung (7) myu ga hpan (7) shangai ndung bum kaw na wa hkyet mying shamying shadip jahpang garan ai shaloi yawng gaw Wa Hkyet hte madai kaw daju rai nga ai .
                                        Wa Hkyet mying ni a lam
1. Chyanun yan Woi shun shangai da ai . Mashang Wa hkum kaw na hprat pru wa ai ,shinggyim mashang wa hkret shinggyim tai hpang wa sai .
2. Shapawng Yaw hte Mali Kaw Hpang yan a kasha Matsaw Hpung Nu kaba wa sai hpang Wa lai hkyet mare de ai majaw wa lai hkyet hpang gam ninggawn du shawa nang ,shingtung kabang ngu ai nga ai .
3. Lamu ga hkyet wa lai lai re ai shara kaw nta gap ai majaw wa hkyet ngu ai hkyet singgawng magam, shingtung Kai Bam ngu ai nga ai .
4. Share jaubu wang bunghku hkret ai wa hkret jau gawng magam num mang shi num hkumlang shi hkum ai , ngu ai nga ai .
5. Wa hkyi hkyet kaw nta gap ai majaw , wa wa hkret singgawng gai lung , gai lawng ngu nga ai .
6. Dai ni du hkra magrau grang atsam rawng ai ni hpe shaga ai ga,
(a) Wa hkret magam                         (d) U sa du
(b) Wa ngan salang                           (e) Wa la du
(c) Wa sa salang                               (f) Gwi la du ngu shakawng shagrau mying jaw ai dai ni du hkra jai lang ai gwi la ni shat jat ga, nga jang atsam dat na ni gaw , shat law law sha ga magwi gwi la zawn atsam rawng ra ai ngu ai , wa la du nga jang wa hkyem wa la zawn lawan ai kung kyang ai ngu ai . U sa du nga jang grau chye hkum ai masha ngu ai . Wa sa du nga jang lam shagu chye chyang sai masha ngu ai . Wa ngan salang nga jang ram daw chye chyang kung kyang sai ngau ai ga. Wa hkret nga jang kaji marum ngu ai hte magrau grang nna mungdan de hpang ai wa , ngu lachyu re .


  ( by: Jinghpaw Wunpawng Htunghkring Hte Maumwi Mausa Shachyen Shaga Laika Buk )
shataprustar.blogspot.com kaw na shaw la ga ai .

No comments:

Post a Comment

shakram ga...

Myushadan blog de sa du ngun jaw la ai majaw grai chyeju kaba sai law .