Social Icons

Tuesday, July 10, 2012

MUNG-YA BANG SAK KAW MATUT MANOI GAP NGA


July (10) bat Lahkawng(jinghpawkasa)
Wunpawng Mungdan Shanglawt Asuya, Sam Mung daju Dap Ba (4) up hkang grinra rai nga ai Mung-Ya maga de myen hpyen hpung ni bai htu lung wa ai majaw KIA myu tsaw share ninghkring ni hte gap gasat ai lam dai hpawt kau na num daw (2) lang rai sai lam shiga na chye lu ai. Matut nna mung Mung-Ya, Bang Sak kadawng gaw gap gasat nga ai lam hpe shiga na chye lu ai. Kata lam shiga hpe gaw hkrat rai n chye lu shi ai.

No comments:

Post a Comment

shakram ga...

Myushadan blog de sa du ngun jaw la ai majaw grai chyeju kaba sai law .