Social Icons

Saturday, May 18, 2013

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသည္ အလြန္နီးလ်က္ႏွင့္ ကမၻာမျခားေစႏွင့္

ေဆာင္းပါး - ကႏၱာရ၀တီတုိင္း(မ္)
ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲ ႏိုင္ငံမ်ားအတြက္ လယ္ယာေျမပိုင္ဆိုင္ခြင့္သည္ အေျခခံအက်ဆံုးေသာ လူ႔အခြင့္ေရးျဖစ္သည့္ စားေရး၊ ေနေရး၊ ဝတ္ေရး အျပင္ အလုပ္လုပ္ပိုင္ခြင့္ ဆိုသည္ႏွင့္လည္း တိုက္႐ိုက္ ဆက္စပ္လ်က္ရွိသည္။ က်ေနာ္တို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လူထုဘဝကိုၾကည့္ လွ်င္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားအတြက္မူ လယ္ယာေျမ ပိုင္ဆိုင္မႈသည္ အသက္သမွ် အေရးပါလွသည္။
လယ္ယာေျမ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္သည္ လူ႔အဖြဲ႔စည္းတခု၏ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ႐ိုးရာဓေလ့ ႏွင့္ ေနထိုင္မႈပံုစံတို႔ႏွင့္ ဖြဲ႔ေႏွာင္လ်က္ရွိသည္။ ထို႔အတြက္ေၾကာင့္ ေတာင္သူ လယ္သမားမ်ား၏ လယ္ယာေျမမ်ားကို မသမာနည္းျဖင့္ အဓမၼ သိမ္းယူေနျခင္းသည္ ေဒသခံျပည္သူတို႔၏ ဘဝ၊ ႐ိုးရာဓေလ့ႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈတို႔ကိုလည္း ဖ်က္လိုဖ်က္ဆီး ျပဳရာေရာက္ေနေပသည္။
ယခု ကယား(ကရင္နီ)ျပည္နယ္၊ ဖ႐ူဆိုၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ေတာင္သူမ်ား၏ ယာေျမမ်ားကို သိမ္းယူၿပီး စစ္ေရးေလ့က်င့္ေက်ာင္း ကို ေဆာက္လုပ္ေနျခင္းသည္ ေတာင္သူတို႔၏ လူမႈဘဝကို ထိုးနစ္ေနျခင္းျဖစ္ သည့္အျပင္ သူတို႔၏ အသက္ကိုပင္ ရန္မႈေနျခင္းျဖစ္သည္။ အေၾကာင္းရွိ၍ သိမ္းယူရသည္ ရွိေစဦးေတာ့။ ထိုအေၾကာင္းသည္လည္း ျပည္သူတရပ္လံုးႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္တခုလံုး အက်ဳိးအတြက္ ျဖစ္မွသာ မွန္ကန္ သင့္ေလ်ာ္ေပသည္။
လက္ရွိ စီမံကိန္းသည္ ေဒသခံျပည္သူတို႔၏ အက်ဳိးအတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ျပည္နယ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ အက်ဳိးအတြက္ ေသာ္လည္းေကာင္း မည္သည့္ အက်ဳိးမွ် မျဖစ္ထြန္းေစႏိုင္ေသာေၾကာင့္ မွန္ကန္သင့္ေလ်ာ္ သည္ဟု မဆိုႏိုင္ေပ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ စစ္စခန္းမ်ားသည္ ကယားျပည္နယ္အတြင္း မ်ားျပားလြန္းစြာ ရွိေနၿပီးျဖစ္သည့္အျပင္ ေတာတြင္း လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္လည္း ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရစစ္တပ္ႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးယူထားကာ ထာဝရ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ခရီးဆက္ေနၾကၿပီ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။
ထို႔အျပင္ ယင္းစီမံကိန္းသည္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ စားဝတ္ေနေရးႏွင့္ လံုၿခံဳမႈဆိုသည့္ အေျခခံ လူ႔အခြင့္ေရးမ်ားကို ၿခိမ္းေျခာက္ေနေသာေၾကာင့္ ႀကီးမားေသာ မတရားမႈလည္း ျဖစ္ေနသည္။ ယင္းသည္ စီးပြားေရးစီမံကိန္းျဖစ္ခဲ့မည္ ဆိုလွ်င္ေတာင္မွ မည္သည့္အလုပ္အကိုင္မွ် အစားထိုး မဖန္တီးေပးႏိုင္ေသးဘဲ ေတာင္သူမ်ား၏ လယ္ယာေျမမ်ားကို သိမ္းယူျခင္းသည္ တကုိယ္ေကာင္း အက်ဳိးအတြက္ ေတာင္သူတို႔၏ ဘဝကိုအေၾကာင္းမဲ့ ဖ်က္ဆီးေနျခင္းပင္ ျဖစ္ေနေပဦးမည္။
ႏိုင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရး ေၾကျငာစာတမ္း အခန္း (၁၇)၊ အပိုဒ္ (၁)ႏွင့္ (၂)တြင္လည္း မိမိပိုင္သည့္ ပစၥည္းဥစၥာကို ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ရွိေၾကာင္း၊ မည္သူတဦးမွ် အဓမၼ သိမ္းယူခြင့္မရွိေၾကာင္း ပါရွိပါသည္။ ႏိုင္ငံတကာ က်င့္သံုးသည့္ ဥပေဒအရလည္း ႏိုင္ငံသားတဦးပိုင္ဆိုင္သည့္ ပစၥည္းဥစၥာကို အမ်ားလူထုေကာင္းက်ဳိးအတြက္ သာ ဥပေဒျပ႒ာန္းသည့္အတိုင္း သိမ္းယူႏိုင္ပါသည္။
ဥပေဒ ျပ႒ာန္းထားသည့္အတိုင္းဆိုသည္မွာ သတ္မွတ္ထားသည့္ တရားမွ်တမႈ စံခ်ိန္စံညႊန္းႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရွိမွသာ၊ ထို႔အျပင္ မွ်တသည့္ ေပးေလွ်ာ္မႈ ျပဳလုပ္ၿပီးမွသာ ႏိုင္ငံေတာ္မွ သိမ္းယူပိုင္ခြင့္ ရွိသည္ကို ဆိုလိုပါသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္မွ သိမ္းယူပိုင္သည္ဟု ဆိုျငားေသာ္လည္း တိုင္းျပည္ႏွင့္ လူထုေကာင္းက်ဳိးတြက္ သိမ္းယူသည္မဟုတ္လွ်င္ ထိုထို႔သိမ္းယူမႈသည္ အာဏာရွင္ဆန္သည့္ အဓမၼလုပ္ရပ္သာ ျဖစ္သည္။
(ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လယ္ယာေျမ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ ဥပေဒကို ဒီမိုကေရစီစနစ္ႏွင့္အညီ မွ်တေခတ္မီရန္ လႊတ္ေတာ္မွ  ျပင္ဆင္ေရးဆြဲဖို႔ ႀကိဳးစားေနဆဲျဖစ္သည္)။ ကမၻာ့ အလုပ္သမား အဖြဲ႔ခ်ဳပ္(ILO) မွ  ေဒသခံတိုင္းရင္းသား မ်ဳိးႏြယ္စု ျပည္သူလူထု အတြက္ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္၌ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ ေၾကျငာ စာတမ္း နံပါတ္ (၁၆၉) တြင္ ေဒသခံ တိုင္းရင္းသားမ်ဳိးႏြယ္စု ျပည္သူဘဝႏွင့္ ယင္းတို႔၏ နယ္ေျမမ်ားအၾကား ထူးျခားေသာ ဆက္ႏြယ္မႈ ရွိသည္ကို သိမွတ္ေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္အေနျဖင့္ သူတို႔၏ နယ္ေျမမ်ားကို အထူးစီမံခ်က္ျဖင့္ ကာကြယ္ေပး ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထို႔အျပင္ ယင္းတို႔၏ ဘိုးဘြားပိုင္နယ္ေျမမ်ားမွ အဓမၼဖယ္ရွားျခင္း မရွိရန္ ႏိုင္ငံေတာ္မွ ၾကပ္မတ္ေပးရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းတို႔အၾကား နယ္ေျမ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ ျဖန္႔ေဝမႈကို အကူညီေပးရာ၌ ယင္းတို႔၏ ဓေလ့အတိုင္းျပ႒ာန္းလာခဲ့သည့္ ထံုးတမ္းစည္းကမ္းမ်ားကိုလည္း အေလးထားရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ပါရွိပါသည္။
ႏိုင္ငံေတာ္တခုအတြင္းရွိ ေျမအားလံုးကို ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးကပိုင္သည္ဟု ဆုိၾကသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရဆိုသည္မွာလည္း ျပည္သူ ကိုယ္စားျပဳ ျပည္သူမ်ားသာျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရပိုင္ ဆိုသည္မွာ ျပည္သူအားလံုးပိုင္ သို႔မဟုတ္ ျပည္သူ႔ ဘံုပိုင္ပင္ျဖစ္သည္။ ထိုဘံုပိုင္ထဲမွ ျပည္သူတဦးစီသည္ သင့္တင့္ မွ်တေသာ ခြဲေဝခံစားမႈ သို႔မဟုတ္ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္လည္း ရွိရေပသည္။
ထိုပိုင္ဆိုင္ခြင့္ကို ဝယ္ယူျခင္းျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အေမြဆက္ခံျခင္းျဖင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သေဘာတူ စာခ်ဳပ္ လုပ္၍ ေပးကမ္း လွဴဒါန္းျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း ပိုင္ဆိုင္ၾကသည္။ ေဒသခံ တိုင္းရင္းသားမ်ဳိးႏြယ္စု ျပည္သူအမ်ားစုမွာ ယင္းတို႔၏ လယ္ယာေျမ မ်ားကို ဘိုးဘြားမ်ားထံမွ အေမြဆက္ခံ၍ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ရရွိထား သူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။
လက္ရွိအစိုးရ၏ ဥပေဒလုပ္ထံုးအရ ပိုင္ဆိုင္မႈ မျပႏိုင္ေသာ္ျငား ယင္းတို႔ပိုင္ဆိုင္သည္ဟု ယူဆေသာ ေျမမ်ားကို ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ရွိရျခင္းမွာ အစိုးရဆိုသည့္အဖြဲ႔ မရွိမီွကပင္ ဤေျမမ်ားကို ဓေလ့ ထံုးတမ္းဥပေဒအားျဖင့္ ဘိုးစဥ္ေဘာင္ဆက္ ပိုင္ဆိုင္ထားၿပီးေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။
မည္သူမည္ဝါသည္ မည္မွ်ေသာ ေျမအတိုင္းအတာကို ပိုင္ဆိုင္ေၾကာင္းကိုလည္း ဘိုးစဥ္ေဘာင္ဆက္ အေမြဆက္ခံသူမ်ား အခ်င္းခ်င္းေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေက်းရြာမ်ား၏အႀကီးအကဲမ်ားမွ ေသာ္လည္းေကာင္း သက္ေသအျဖစ္ ရပ္တည္ေပးႏိုင္ၾကသည္။
မ်ားေသာအားျဖင့္ မိသားစုတစု ပိုင္ဆိုင္ရာေျမသည္ မိသားစု၏ တႏွစ္စာ ဝမ္းစာအတြက္ ဖူဖူလံုလံု စိုက္ပ်ဳိးႏိုင္မည့္ အတုိင္းအတာမွ်သာ ရွိသည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ မိသားစုတစု၏ ပိုင္ဆိုင္မႈသည္ ဘံုပိုင္ေျမထဲမွ မွ်တေသာ ေဝစုတခုသာျဖစ္သည္။ ထိုမွ်တသည့္ ေဝစုသည္ လည္း ေဒသခံ ျပည္သူတို႔၏ ရပိုင္ခြင့္ပင္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အစိုးရဆိုသည့္ အဖြဲ႔မေပၚေပါက္မီ ေရွးပေဝသဏီကတည္းကပင္ တရားမွ်တစြာ ပိုင္ဆိုင္ခဲ့ၾကေသာ ဘိုးဘြားပိုင္ လယ္ယာေျမအေမြအႏွစ္မ်ားသည္ လက္ရွိ အေမြဆက္ခံသူ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၏ လံုးဝရထိုက္ေသာ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ပင္ျဖစ္သည္။
က်ေနာ္တို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ျဖင့္ ေခတ္သစ္တစ္ခုထဲကို လွမ္းဝင္ေနၿပီျဖစ္သည္။ ဒီမိုကေရစီစနစ္သည္ လူထုအုပ္ခ်ဳပ္သည့္ စနစ္ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရသည္ လူထုကိုယ္စားရပ္တည္ေနသည့္ အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လူထုအသံသည္ အစိုးရအသံျဖစ္သည္။ အစိုးရအသံသည္လည္း လူထုအသံပင္ျဖစ္သည္။
ထို႔အတူ ျပည္သူလူထု၏ ေကာင္းက်ဳိးလိုလားခ်က္သည္ အစိုးရ၏ ေကာင္းက်ဳိးလိုလားခ်က္ျဖစ္ၿပီး အစိုးရ၏ ေကာင္းက်ဳိးလိုလား ခ်က္သည္လည္း ျပည္သူတို႔၏ ေကာင္းက်ဳိး လိုလားခ်က္ပင္ျဖစ္သည္။ အစိုးရသည္ ျပည္သူအားလံုးကိုယ္စား ရပ္တည္သည့္ အဖြဲ႔အစည္း ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျပည္သူႏွင့္ဆိုင္ရာ အမႈကိစၥမ်ားကို ကမကထျပဳ ေဆာင္ရြက္ေပးရသူလည္း ျဖစ္သည္။ ျပည္သူတစ္ရပ္လံုး၏ ဘဝလံုၿခံဳေရးအတြက္ တာဝန္ယူရသည္။ ျပည္သူ႔ဘံုပိုင္ ေျမေပၚေျမေအာက္ႏွင့္ ယင္းတို႔ႏွင့္ဆက္စပ္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားမွ ရရွိသည့္ အက်ဳိးအျမတ္မ်ားကို ျပည္သူလူထုအၾကား မွ်တစြာ ခြဲေဝ ျဖန္႔ျဖဴးေပးရန္ တာဝန္ရွိသည္။
တနည္းအားျဖင့္ အစိုးရသည္ ျပည္သူတို႔၏ ဘဝကို ေစာင့္ေရွာက္ ကာကြယ္ ျမႇင့္တင္ေပးရန္ ဦးေဆာင္ဦး ရြက္ ျပဳေပးေနရသူျဖစ္သည္။ အစိုးရသည္လည္း ျပည္သူလူထုထဲမွ ျပည္သူ ပင္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျပည္သူတို႔၏ ဘဝကို ေစာင့္ေရွာက္ ကာကြယ္ ျမႇင့္တင္ေပးျခင္းသည္ ယင္းတို႔၏ ဘဝကိုလည္း တပါတည္း ေစာင့္ေရွာက္ ကာကြယ္ ျမႇင္တင္ေပးေနျခင္းျဖစ္သည္။
အကယ္၍ အစိုးရအေနႏွင့္ ျပည္သူတို႔၏ ဘဝကို ျမႇင့္တင္ေပးရန္ မဆိုထားႏွင့္၊ အကာအကြယ္ပင္ မေပးႏိုင္လွ်င္ သို႔မဟုတ္ ျပည္သူတို႔၏ အေျခခံရပိုင္ခြင့္ကိုပင္လွ်င္ အာမ မခံေပးႏိုင္လွ်င္ စိုးရသည္ ျပည္သူလူထုႏွင့္ တသားတည္းရွိသည္ဟု မဆိုႏုိင္သည့္အျပင္ လူထုအစိုးရ၊ ဒီမိုကေရစီအစိုးရဟုလည္း ဆိုႏိုင္မည္ မဟုတ္ေပ။
ထုိထက္ဆိုးဝါးသည္က အစိုးရအေနႏွင့္ ျပည္သူလူထုတရပ္လံုး၏ ပိုင္ဆိုင္မႈအေမြမ်ားကို တကုိယ္ေကာင္း အက်ဳိးအတြက္ လုိသလို ျခယ္လွယ္ေနၿပီး  ျပည္သူတဦးခ်င္းစီ၏ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားကို အေၾကာင္းမဲ့ ထိပါး ျခယ္လွယ္ေနမည္ ဆိုလွ်င္ ယင္းလုပ္ရပ္သည္ ျပည္သူ႔အစိုးရမဟုတ္ဘဲ လူတစုမွ ျပည္သူတရပ္ လံုးအေပၚ ႏိုင္လိုမင္းထက္ အဓမၼ ျပဳေနျခင္းသာ ျဖစ္ေနေပမည္။
ထို႔ေၾကာင့္ ျပည္သူတို႔၏ ဘဝအစိတ္အပိုင္းတခုျဖစ္ေသာ လယ္ယာေျမမ်ားကို အက်ဳိးမဲ့ မသမာေသာနည္းျဖင့္ သိမ္းယူေနျခင္းသည္ ဒီမိုကေရစီအစိုးရ ဆိုသည့္ ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္ သင့္မသင့္ ဆိုသည္ကို ခ်င့္ခ်ိန္ စဥ္းစားရန္ လိုအပ္သည္။
ျပည္သူလူထု၏ ဘဝေကာင္းက်ဳိးအတြက္ပါ ဟုဆိုသည့္ အစိုးရထံ ျပည္သူမ်ားက မိမိတို႔၏ ဘဝႏွင့္ လူထုတရပ္လံုး၏ အခြင့္အာဏာကို ပံုအပ္ေပးခဲ့ၾကၿပီး ျဖစ္သည္။ အစိုးရအေနႏွင့္ ျပည္သူလူထုတရပ္လံုး၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို မဆိုထားႏွင့္၊ ျပည္သူတဦးခ်င္းစီ၏ အေျခခံ စားဝတ္ေနေရးႏွင့္ ဘဝလံုၿခံဳမႈ ကိုပင္လွ်င္ အာမ မခံေပးႏိုင္ဘူးဆိုလွ်င္ သို႔မဟုတ္ ထိုအေျခခံ စားဝတ္ေနေရး ကို ျဖည့္ဆည္းေပး မည့္ ျပည္သူတဦးခ်င္းစီ၏ ပိုင္ဆိုင္မႈေျမကိုပင္လွ်င္ အကာအကြယ္မေပးႏိုင္ဘူးဆိုလွ်င္ အစိုးရအေပၚ ယံုၾကည္ခ်က္ထားခဲ့ေသာ ျပည္သူမ်ား မလြဲမေသြ နာက်ည္းေနၾကေပလိမ့္မည္။ ထိုနာက်ည္းမႈမွတဆင့္ မလိုလားအပ္ေသာ မေက်နပ္မႈမ်ား၊ ဆန္႔က်င္မႈမ်ား၊ ေတာ္လွန္တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ဆင့္ကဲျဖစ္ပြားလာဦးမည္ဆိုလွ်င္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသည္ အလြန္နီးလ်က္ႏွင့္ ကမၻာျခားေဝးေနရဦးမည္ ျဖစ္သည္။

No comments:

Post a Comment

shakram ga...

Myushadan blog de sa du ngun jaw la ai majaw grai chyeju kaba sai law .