Social Icons

Tuesday, April 18, 2017

“သင့္ခင္ပြန္းသည္အတြက္ႏွဖူးမွေျခဖ်ားအထိဆုေတာင္း”

Image result for pray for husband

             
                 တစ္ခါတစ္ေလ မိမိ အသက္ထက္မက ခ်စ္ရတဲ့ ခင္ပြန္းသည္အတြက္ မွန္ကန္တဲ့ဆုေတြ ေတာင္းေပးႏိုင္ဖို႔ အခက္ေတြ႔ရတာ အိမ္ရွင္မတိုင္းပါပဲ။ က်န္းမာေရးအတြက္ပဲ ဆုေတာင္းေပးရမလိုလို၊ ေဟာ..က်န္းမာေရးအတြက္ဆုေတာင္းရင္း ေဘးကင္းလံုၿခံဳဖို႔အတြက္လည္း ဆုေတာင္းရျပန္ေရာ… ဗ်ာမ်ားတဲ့ ဆုေတာင္းခ်က္ေတြ မျဖစ္ရေစဘဲ ဘုရားသခင္ေရွ႕မွ မိမိခင္ပြန္းအတြက္ ဆုေတာင္းခ်က္မ်ားကို တစ္စုတစ္စည္းတည္း တင္ျပေတာင္းေလွ်ာက္ႏုိင္ဖို႔..ေနာက္ၿပီး က်မ္းခ်က္အေျချပဳ (Scripture Based Prayer) ဆုေတာင္းျခင္းကိုလည္း ျပဳႏိုင္ဖို႔ ေအာက္ပါ ဆုေတာင္းေလးကို ေ၀မွ်လိုက္ရပါတယ္။

အဖဘုရားသခင္သမီးရဲ့ ခင္ပြန္းသည္…………..(ခင္ပြန္းသည္၏နံမည္)အတြက္ ေခါင္းမွ ေျခအဆံုးတိုင္ေအာင္ ဆုေတာင္းေပးပါ၏။

“သူ႔ရဲ့အေတြး” (his mind)- သူ႔မွာ သခင္ခရစ္ေတာ္၏အေတြး၊ သခင္ခရစ္ေတာ္၏ စိတ္သေဘာထားအတိုင္း ရွိေစေတာ္မူၿပီး ကိုယ္ခႏၶာအလိုသို႔မလိုက္ဘဲ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္သာလွ်င္ ဦးေဆာင္လမ္းျပဦးေဆာင္ေစေတာ္မူပါ။ (၁ေကာ ၂း၁၆)

“သူ႔ရဲ့အျမင္” (his eyes)-  ေသြးေဆာင္ဖ်ားေယာင္းမႈႏွင့္ ဒုစရိုက္အျပစ္ျပဳလုပ္ျခင္းကို လွည့္မၾကည့္ မိေစရန္ သူ၏ အျမင္အာရံုကို ကြယ္ကာေတာ္မူပါ။ (မႆဲ ၆း၁၃၊ မာကု ၉း၄၇)

“သူ႔ရဲ့အၾကားအာရံု” (his ear)- သခင္ဘုရား ညႊန္ၾကားေနေသာ ျဖည္းညွင္းသည့္ အသံမ်ားကို ၾကားႏိုင္ေသာ နားတစ္စံုကို ေပးသနားေတာ္မူပါ။  ( ၃ရာ ၁၉း၁၂၊ ဆာလံ ၃၂း၈)

“သူ႔ရဲ့ႏႈတ္ထြက္စကား” (his mouth & speech)- သူ႔ႏႈတ္မွထြက္က်လာေသာ စကားမ်ားသည္ သခင့္ကို ခ်ီးမြမ္းေနေသာ စကားမ်ားသာ ျဖစ္ေစေတာ္မူပါ။ (သုတၱံ ၁၉း၁၄)

“သူ႔ရဲ့ပုခံုးတစ္စံု” (his shoulders)- သခင္ဘုရားသည္အရာအားလံုးကို တတ္စြမ္းႏိုင္သည္ကို ယံုၾကည္လ်က္ သူ႔ပုခံုတြင္ထမ္းထားရေသာ ၀န္ထုတ္၀န္ပိုးႏွင့္ ပူပင္မႈမ်ားကို ကိုယ္ေတာ္ထံသို႔ ခ်ထားနိုင္ေစရန္ မစေတာ္မူပါ။ (ကမာၻ ၁၈း၁၄၊ ေယရမိ ၃၂း၁၇)

“သူ႔ႏွလံုးသား” (his heart)- သူဟာ သခင္ဘုရားအား စိတ္ႏွလံုးအၾကြင္းမဲ့ ခ်စ္ႏိုင္ရန္၊ ယံုၾကည္ႏိုုင္ရန္ ေကာင္းႀကီးေပးေတာ္မူပါ။ (တရား ၆း၅၊ သုတၱံ ၃း၅)

“သူ႔ရဲ့လက္ေမာင္း” (his arms)- ဘုရားသခင္သည္သူ႔ရဲ့ခြန္အား၊ သူ႔ရဲ့အစြမ္းသတၱိ ျဖစ္ေစေတာ္မူပါ။ (ဆာလံ ၇၃း၂၆)

“သူ႔ရဲ့လက္တစ္စံု” (his hand) - သူ႔လက္ျဖင့္ ႀကိဳးစားအားထုတ္၍ ရရွိလာသမွ်သည္အမွန္စင္စစ္ ဘုရားသခင္ထံမွ လာေသာ ဆုေက်းဇူးျဖစ္ေၾကာင္းသိေစေတာ္မူပါ။ (ေဒသနာ ၃း၁၃၊ ၅း၁၉)

“သူ႔ရဲ့နံေဘးတစ္ဖက္တစ္ခ်က္” (his sides) - ဘုရားသခင္ကိုခ်စ္ေသာ သူငယ္ခ်င္းမ်ားႏွင့္ သူ႔အား၀န္းရံေစၿပီး သူ႔အား ခ်ီးေျမွာက္တတ္ေသာ သူငယ္ခ်င္းမ်ား သူ႔နံေဘးတြင္ရွိေစပါ။ (သုတၱံ ၂၇း၁၇၊ ၁၂း၂၆)

သူ႔ရဲ့ကိေလသာ (his sexuality)-ကိေလသာလြန္က်ဳးမႈကိုျဖစ္ေစႏိုင္ေသာ ေသြးေဆာင္မႈမ်ားမွ ကြယ္ကာ၍သူ႔ရဲ့ ေက်နပ္အားရျခင္းမ်ားသည္ ေပါင္းေဖာ္ေသာမယားျဖစ္သူကၽြႏု္ပ္ႏွင့္သာ ျဖစ္ေစပါ။ ( မႆဲ ၆း၁၃၊ သုတၱံ ၅း ၁၈-၁၉)

သူ၏ေျခေထာက္မ်ား (his legs) - သူသည္အမွန္တရားေပၚတြင္သာ ရပ္တည္တတ္ဖို႔ရန္ႏွင့္ ယံုၾကည္ျခင္း၌ ျမဲျမံစြာ မရပ္တည္ျခင္းသည္  လဲက်ျခင္းအေၾကာင္းသာ ျဖစ္မည္ကို သေဘာေပါက္ ေစေတာ္မူပါ။ (ဆာလံ ၆၂း၆၊ ေဟ ၇း၉)

သူ၏ဒူးမ်ား (his knees)- သူသည္ ကိုယ္ေတာ္၏ေရွ႕ေမွာက္ေတာ္မွာ ဒူးေထာက္ႏွိမ့္ခ်ျခင္းရွိေစၿပီး ႏွိမ့္ခ်ျခင္းအားျဖင့္ ကိုယ္ေတာ္၏ စကားေတာ္အား ႏွိမ့္ခ်စြာလိုက္ေလွ်ာက္ျခင္းအားျဖင့္သာ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားရရွိႏိုင္ေၾကာင္း သိရွိေစမူပါ။ (ယာ ၄း၁၀၊ ေယာရႈ ၁း၈-၉)

သူ၏ေျခလွမ္းမ်ား (his feet)-  ကိုယ္ေတာ္ညႊန္ျပေသာလမ္းကို သိၿပီး ကိုယ္ေတာ္၏ လမ္းအတိုင္း လိုက္ေလွ်ာက္ႏိုင္ေစရန္ ကူမေတာ္မူပါ။ (ဆာလံ ၂၆း၃၊ သုတၱံ ၄း၂၅)

သခင္ေယရႈခရစ္၏ နာမေတာ္ျမတ္ကို အမီျပဳ၍ ဆုေတာင္းေလွ်ာက္ပါ၏။ အာမင္။

လုဒိ

Sharon Jyanes ေရးသားေသာ Praying for your husband from head to toe အား ဆီေလ်ာ္ေအာင္ ဘာသာျပန္ဆိုပါသည္။

No comments:

Post a Comment

shakram ga...

Myushadan blog de sa du ngun jaw la ai majaw grai chyeju kaba sai law .