Social Icons

Thursday, August 18, 2016

မလုပ္ႏိုင္ရင္ ပင္လံုညီလာခံလို႔ နာမည္ မေပးပါနဲ့



ပဋိဥာဥ္တစ္ရပ္ကို ခ်ဳိးေဖာက္ျပီး အသစ္ဆြဲဖို႔ဆိုတဲ႔ ကိစၥဟာ အေဟာင္းကို ဖ်က္မွ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ အသစ္လုပ္ခ်င္ရင္ အေဟာင္းဖ်က္ဆိုတဲ႔ သေဘာ ပါ။ ျပည္ေထာင္စု ( သို႔မဟုတ္ ) တိုင္းျပည္ တည္ေထာင္တဲ႔ ပဋိဥာဥ္ေတြ (သို႔မဟုတ္ ) အုပ္ခ်ဳပ္သူ ပေဒသရာဇ္ေတြနဲ႔ျဖစ္ေစ ၊ အစိုးရနဲ႔ျဖစ္ေစ ျပည္ သူေတြနဲ႔ အာဏာခြဲေ၀မႈ သေဘာတူညီထားတဲ႔ ပဋိဥာဥ္ေတြကိုတိုးတက္တဲ႔ အေတြးအေခၚရိွတဲ႔ ႏိုင္ငံေတြက ဘယ္ေတာ့မွ ေဖာက္ဖ်က္ဖို႔ မၾကိဳးစားၾက ပါဘူး။ အရပ္သားအစိုးရမွန္သမ်ွကလည္း အဲဒီ ပဋိဥာဥ္ေတြအတိုင္း ႏိုင္ငံကို ဆက္လက္တည္ေဆာက္ၾကသလို တစ္ခါအာဏာရွင္စိတ္မရိွတဲ႔ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြ ကလည္း တတ္ႏိုင္သမ်ွ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံ ဥပေဒကိုု လိုက္နာက်င့္သံုးျပီး အဲဒီ ပဋိဥာဥ္ပါျပဌာန္းခ်က္ေတြနဲ႔အတူ ဒီမိုကေရစီ စနစ္ေအာက္မွာ လိုက္ပါလာၾကတာ အေလ့အထပါပဲ။

အဂၤလန္ႏိုင္ငံမွာ ခရစ္ႏွစ္ ၁၂၀၀ ေက်ာ္ ကာလေတြကတည္းက စခဲ့တဲ႔ ပေဒသရာဇ္ အုပ္ခ်ဳပ္သူု ဘုရင္ေတြရဲ႕ အၾကြင္းမဲ႔ အာဏာကို မွဴးမတ္ေတြ ကတဆင့္ ျပန္လည္ထိန္းညိွဖို႔ စခဲ့တဲ႔ မဂၢနက္တာစာခ်ဳပ္ၾကီးက ဘုရင္ေတြ ထံက အာဏာကို ခြဲေ၀ယူတဲ႔ အေလ့အက်င့္ရဲ႕ အစအျဖစ္ ယခုအထိ တိုင္အသိမွတ္ျပဳထားဆဲျဖစ္ျပီး အဲဒီ စာခ်ဳပ္ေခတ္ကေနတဆင့္ စည္းမ်ဥ္းခံဘုရင္စနစ္ ၊ ပါလီမန္ဒီမိုကေရစီေခတ္ေတြကို အဆင့္ဆင့္ကူးေျပာငး္ႏိုင္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

အေမရိကန္ႏိုင္ငံမွာေတာ့ လြတ္လပ္ေရးေၾကျငာစာတမ္းက အခုထိ သက္၀င္ေနဆဲျဖစ္သလို အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုရဲ႕ အစလို႔ေျပာႏိုင္တဲ႔ ၁၃ ျပည္နယ္ေပါင္းစည္းမႈမွာလည္း ၁။ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာကိုျပည္သူမ်ား ပိုင္ဆိုင္ေရး ၂။ ျပည္သူျပည္သားတိုင္း လံုး၀ တန္းတူညီမ်ွေရး ၊(၃) ။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔က အာဏာကို မတရားေသာနည္းလမ္းျဖင့္ သိမ္းပိုက္မႈကို အလႊဲသံုးစားျပဳမႈမွ ကာကြယ္ေရး ၊(၄)။ ျပည္နယ္ေတြရ႕ဲ အခြင့္ေရးကို ဗဟိုျပည္ေထာင္စုမွ ၀င္ေရာက္စြပ္ဖက္မႈမွ ကာကြယ္ေရးဆိုတဲ႔မူၾကီး ေလး ခ်က္ကို အေျခခံခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ယေန႔ထက္တိုင္လည္း အေျခခံ ဥပေဒမွာ လိုတိုးပိုေလ်ွာ့ အနည္းငယ္သာလုပ္လို႔ အဲဒီမူေတြအတိုင္း ဆက္သြားေန ဆဲျဖစ္ပါတယ္။

အေမရိကန္ သမၼတ အဆက္ဆက္မွာ စစ္သားေတြ တပ္မေတာ္သား စစ္မႈထမ္းကေနတဆင့္ သမၼတ ျဖစ္လာခဲ့သူေတြကို ေတြ႔ရမွာျဖစ္ေပမဲ႔ သူတို႔ကလည္း လြတ္လပ္ေရးေၾကျငာစာတမ္းပါျပဌာန္း ခ်က္ ေတြ ၊ မူေတြ ၊ အေျခခံ ဥပေဒေတြကို အတတ္ႏိုင္ဆံုးလိုက္နာက်င့္သံုးၾကတာေၾကာင့္ တိုင္းျပည္က ဒီကေန႔အထိ ဖက္ဒရယ္စနစ္နဲ႔ ဒီမိုကေရစီ လမ္းေၾကာင္းေပၚမွာ ခိုင္ခိုင္မာမာရပ္ေနဆဲျဖစ္ပါတယ္။ အိႏိၵယဆိုရင္လည္း လြတ္လပ္ေရးေၾကျငာ စာတမ္းရိွသလို ၊ ကုလသမဂၢမွာဆိုရင္လည္း ကုလသ မဂၢစတင္တည္ေထာင္ တဲ႔ ပဋိဥာဥ္ဆိုတာ ရိွေနဆဲျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီ ပဋိဥာဥ္ကလည္း တစ္ခုရိွျပီး သား ျဖစ္ တဲ႔အတြက္ ေနာက္တစ္ခုဆြဲမယ္ဆိုရင္ အရင္တစ္ခုက ဖ်က္ရမဲ႔ သေဘာျဖစ္ပါတယ္။

ရိွျပီးသားပဋိဥာဥ္ေတြ ဒီမိုကေရစီစံႏႈန္းရိွတဲ႔ အေျခခံ ဥပေဒ သူေတြကို ေဖာက္ ဖ်က္သူေတြလည္း ကမၻာမွာရိွပါတယ္။ အာဏာရွင္ေတြပါ။ အာဏာရွင္ဆန္ တဲ႔အတြက္ ရိွျပီးသား တိုင္းျပည္တည္ေထာင္ေရးအေျခခံမူေတြ ၊ တန္းတူေရး မူေတြကို အေၾကာင္းအမ်ဳးိမ်ဳိးျပ ဖ်က္ၾကေတာ့တာပါပဲ။ အာဏာသိမ္းျပီး ဖြဲ႔စည္း ပံုေတြကိုလည္း လိုရာေရးဆြဲတဲ႔အတြက္ သူတို႔ရဲ႕ လုပ္ေဆာင္မႈေတြက လူထုေထာက္ခံမႈ မရိွတာ ၊ႏိုင္ငံတကာေထာက္ခံမႈ မရိွတာေတြနဲ႔ ရင္ဆိုင္ရျပီး သူတို႔ရဲ႕ စိတ္တိုင္းက်ျပင္ဆင္ေရးဖ်က္တာေတြကလည္း တရားမ၀င္ ျဖစ္ေန တတ္ပါတယ္။

ျမန္္္မာႏိုင္ငံမွာေတာ့ ပင္လံုစာခ်ဳပ္ဟာ ျပည္ေထာင္စု တည္ေထာင္ဖို႔ ပဋိဥာဥ္ ျဖစ္ပါတယ္။ လြတ္လပ္ေရးေၾကျငာစာတမ္းလည္းရိွျပီးျဖစ္ပါတယ္။ သို႔ေသာ္ အဲဒီ ပဋိဥာဥ္နဲ႔ ေၾကျငာစာတမ္းဟာ အာဏာရွင္အစိုးရအဆက္ဆက္ မၾကာခဏ ခ်ဳိးေဖာက္ခံရပါတယ္။ ဒါေပမဲ႔ တရား၀င္မႈအရဆိုရင္ေတာ့ လြတ္လပ္ေရးေန႔ ၊ ပင္လံုစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုတဲ႔ ျပည္ေထာင္စုေန႔ ၊ ပင္လံုစာခ်ဳပ္ကို ဦးေဆာင္သူေတြ ကြယ္လြန္တဲ႔ အာဇာနည္ေန႔ေတြ ရိွေနဆဲျဖစ္တာကို ၾကည့္ရင္ အသက္၀င္ေနဆဲဆိုတာ လံုး၀ မျငင္းႏိုင္တဲ႔ အရာတစ္ခုပဲျဖစ္ပါ တယ္။

လူထုက ေထာက္ခံတဲ႔ ပင္လံုစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုတဲ႔ အာဇာနည္ေခါင္းေဆာင္ေတြရဲ႕ အာဇာနည္ေန႔ကို ႏိုင္ငံတ၀ွမ္းမွာ က်င္းပၾကတာ ၊ လူထုက ပန္းေခြခ် တာၾကည့္ ရင္ပဲ ပင္လံုရဲ႕ တန္ဖိုး အာဇာနည္ေခါင္းေဆာင္ေတြရဲ႕ တန္ဖိုး အေပၚ ျပည္ သူေတြရဲ႕ အသိမွတ္ျပဳလက္ခံမႈကိုေတြ႔ႏိုင္ပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ ပင္လံုဆို တာ ျမန္မာ့သမိုင္းမွာျဖစ္ေတာင့္ျဖစ္ခဲလို႔ဆိုႏိုင္တဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ မတူညီ ၊ မ်ဳးိႏြယ္စု မတူညီတဲ႔ တိုင္းရင္းသားမ်ဳိးႏြယ္စုေတြနဲ႔ ဗမာေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ ဆန္း တို႔အၾကား အဂၤလိပ္ေအာက္ကေန လြတ္လပ္ေရးအတူတကြယူဖို႔ ၊ တန္းတူရည္တူနဲ႔ ဒီမိုကေရစီကို မ်ွေ၀ခံစားဖို႔ ၊ ျပည္ေထာင္စုထူေထာင္ဖို႔ ဆိုတဲ႔ ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ စိတ္တူကိုယ္တူ ၄ ျပည္ေထာင္ ပူးေပါင္းခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။
 ပင္လံုစာခ်ဳပ္အေၾကာင္းေျပာမယ္ဆိုရင္ ၊ ပင္လံုကတိက၀တ္ ၊ ပင္လံုစိတ္ဓါတ္ သံုးခုတြဲမွ ျပည့္စံုမွာျဖစ္ပါတယ္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းနဲ႔ တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္ေတြ လက္ မွတ္ေရးထိုးခဲ့တဲ႔ ပင္လံုစာခ်ဳပ္ကို ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ပဲ (၁) လြတ္လပ္၍အခ်ဳပ္ျခာအာဏာ ပိုင္ေသာႏိုင္ငံ (၂) လြတ္လပ္ေသာ သေဘာဆႏၵနဲ႔ အညီပူးေပါင္းပါ၀င္ၾကျခင္း ၊(၃) တန္းတူေရး (၄) ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ (၅) ဖက္ဒရာယ္ျပည္ေထာင္စုစစ္စစ္မူ ( ၆) လူနည္းစုေတြအတြက္ အခြင့္ေရးကာကြယ္ျခင္း (၇) ဒီမိုကေရစီ အေျခခံ အခြင့္ေရးမ်ား (၈) ပါတီစုံ ဒီမိုကေရစီ စနစ္ (၉) ဘာသာေရးကို အေျခမခံ တဲ႔ ႏိုင္ငံ (၁၀) ခြဲထြက္ခြင့္ဆိုတာကိုအေျခခံခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ သွ်မ္း (ရွမ္း) ၊ ကခ်င္ ၊ ခ်င္း စတဲ႔ တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းတို႔ ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့တဲ႔ ပင္လံုစာခ်ဳပ္ အပိုဒ္ (၇) မွာဆိုရင္ ‘ နယ္စပ္ေဒသမ်ား၏ နယ္သူနယ္သားတို႔သည့္ ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အေျခခံမ်ားအျဖစ္ အသိမွတ္ျပဳထားျပီးေသာ အခြင့္ေရးမ်ား ခံစားပိုင္ခြင့္ရရိွေစမည္ ။ ‘ ဆိုတာ ပါရိွတယ္။

ယခင္ကတည္းက သွ်မ္းျပည္က ရရိွထားတဲ႔ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ ရပိုင္ခြင့္ ကိုယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေတြကို ထိခိုက္ျခင္းမရိွဖို႔ဆိုတာ ပါ၀င္သလို ၊ အပိုဒ္ (၉) မွာကေတာ့ ဗဟိုအစိုးရကေနရတဲ႔ အခြန္ေတြထဲက ကခ်င္ေတာင္တန္းနယ္နဲ႔ ခ်င္းေတာင္တန္းနယ္ေတြထဲက ရသင့္ရထိုက္တဲ႔ ဘ႑ာေရး အကူညီေတြ ထိခုိက္မႈ မရိွေစရ ။ ျမန္မာျပည္ နဲ႔ ျပည္ေထာင္စု သွ်မ္းျပည္ (နယ္ေျမစု) ရဲ႕ ဘ႑ာေရးအစီစဥ္မ်ားကဲ႔သို႔ ကခ်င္ေတာင္တန္းနဲ႔ ခ်င္းေတာင္တန္းေဒသေတြ အတြက္ အလားတူ ဘ႑ာေရးအစီစဥ္ေတြကို ထားရိွက်င့္သံုးရန္ ျဖစ္တယ္ ဆိုျပီး ပါရိွပါတယ္။ သေဘာက ေတာ့ အဂၤလိပ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္ မွာက တည္း က သ်ွမ္းျပည္ပေဒသရာဇ္ စီရင္စုက ရေနခဲ့တဲ႔ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေတြ ၊ သယံဇာတခြဲေ၀ခြင့္နဲ႔ အခြန္ခြဲေ၀ခြင့္ေတြကို ကခ်င္နဲ႔ ခ်င္း နယ္ေတြကလည္း ရရိွေစဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ခြဲထြက္ခြင့္ကေတာ့ ၁၀ ႏွစ္ေပါင္းၾကည့္ တန္းတူရည္ တူမရိွဘူးဆိုရင္ခြဲထြက္ႏိုင္တယ္ဆိုတဲ႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းရဲ႕ ပင္လံုကတိက ၀တ္ေၾကာင့္ ၁၉၄၇ ခုနစ္ အေျခခံ ဥပေဒမွာပါလာခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

ဒီရက္ပိုင္းအတြင္း ၂၁ ရာစုပင္လံုနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ သံသယ၀င္ေနသူေတြ ရိွေန တာကို စာေရးသူသတိထားမိပါတယ္။ အမ်ားစုက သံသယ၀င္ေနၾက တာက တိုင္းရင္းသားေတြဘက္ကပါ။ ပင္လံုဆိုတာဘာကိုလဲဆိုတာ အျမဲေမး ခြန္းထုတ္တာ သတိထားမိပါတယ္။ ဆိုရရင္ေတာ့ အေဟာင္း (၂၀) ရာစုက စာခ်ဳပ္က အစိုးရအဆက္ဆက္အေနနဲ႔တစ္ခါမွ အသိ မွတ္ျပဳ ေဖာ္ေဆာင္ေပး ခဲ့မႈ မရိွခဲ့ဘူး ။ ဒါေၾကာင့္ ဘယ္အစိုးရပဲျဖစ္ျဖစ္ ဗမာ အစိုးရအျဖစ္ တိုင္းရင္း သားေတြက ျမင္ေနၾကတာျဖစ္ပါတယ္။

အခုလုပ္မဲ႔ ၂၁ ပင္လံုဟာ နဂို ၁၉၄၇ ပင္လံုရဲ႕ အဆက္လား အေဟာင္းရဲ႕ ရလာဒ္ကို ပယ္ဖ်က္တာလား စသျဖင့္ ေမးျမန္းၾကတာလည္း သတိထားမိပါတယ္။

ဒါေပမဲ႔ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေျပာတာက ပင္လံုစိတ္ဓါတ္ ၊ ပင္လံု သတၱိဆိုတာမ်ဳိးေတြေလာက္ပဲၾကားရပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီ ဖက္ဒရာယ္ ျပည္ေထာင္စုေျပာေနေပမဲ႔ ဘယ္လိုသြားမလဲ ကိုယ္စားလွယ္ေတြကို ေရေရရာရာခ်မျပႏိုင္ပါဘူး။ ဖြဲ႔စည္းပံုျပင္ဖို႔ ဆိုတဲ႔ ကိစၥကို ျငိမ္းခ်မ္းေရးရျပီးမွာျပင္မယ္ဆိုျပီး ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌ ဦး၀င္းျမင့္က ေျပာေနျပန္ပါတယ္။ ေနာက္အခုညီလာခံမွာ ေဆြးေႏြးမွာက ႏိုင္ငံေရးနဲ႔ လံုျခံဳေရးကိစၥသာျဖစ္ပါတယ္။ အေရးၾကီးတဲ႔ သယံဇာတခြဲေ၀ခြင့္ မပါပါဘူး။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္နဲ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဒီေနရာမွာေတာ့ ကြာျခားပါတယ္။ ဗိုလ္ ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကေတာ့ ရွင္းပါတယ္။ အဲဒီ ပင္လံုစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္တဲ႔ အခ်ိန္မွာ သူ႔မွာ ႏိုင္ငံေရးအာဏာ ၊ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ အာဏာ အျပည့္မရိွေပမဲ႔ တႏွစ္အတြင္း လြတ္လပ္ေရးယူမယ္။ ေတာင္တန္းေျမျပန့္ မခြဲျခားပဲ လြတ္လပ္ေရးယူမယ္။ အားလံုးတန္းတူအခြင့္ေရးရေစမယ္ဆိုတာနဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္မႈအာဏာ ၊ သယံဇာတ အခြန္ဘ႑ာ ခြဲေ၀မႈကအစဆိုျပီး သြားခဲ့တာပဲျဖစ္ပါတယ္။ အေျခခံ ဥပေဒအရ အာမခံခ်က္ရိွေအာင္လည္း သူမကြယ္လြန္ခင္ တိုင္းျပဳျပည္ျပဳ လႊတ္ေတာ္ အစည္းေ၀းေတြမွာ တင္သြင္းတဲ႔ လမ္းညႊန္ျပဌာန္းခ်က္ အဆို (၇) ရပ္မွာ ပါရိွခဲ့ပါတယ္။ သူမကြယ္လြန္ခင္ တလအလို ၁၉၄၇ ခုနစ္ ဇြန္လ ၁၆ ရက္ေန႔မွာ တင္သြင္းခဲ့တာပါ။

ဒါေပမဲ႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ကြယ္လြန္သြားေတာ့ ဆက္ခံသူေတြက ကတိေတြ စဖ်က္ေတာ့ တာပါပဲ။ သမၼတအျဖစ္ တိုင္းရင္းသား တစ္ဦးကိုခန္႔ထားခဲ့ေပမဲ႔ အာဏာ မရိွ သလို ၊ ျပည္နယ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈအတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲက ေရြးခ်ယ္တာ မဟုတ္ပဲ ဗဟိုအစိုးရက ခန္႔ထားတဲ႔ စနစ္ကို က်င့္သံုးခဲ့ပါတယ္။

အခုလတ္တေလာ ေ၀ဖန္ေန ၾကတဲ႔အထဲမွာ ျပီးခဲ့တဲ႔ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ သူ႔နယ္ေျမနဲ႔ သူ အႏိုင္ရခဲ့တဲ့ တိုင္းရင္းသားပါတီအခ်ဳိ႕ကို အန္အယ္လ္ ဒီဘက္က နယ္ေျမအုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ျဖစ္တဲ႔ ျပည္နယ္၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ရာထူးေတြ မေပးခဲ့တာဟာ လူမ်ဳိးစုတိုင္းရင္းသားေတြအေနနဲ႔ အန္အယ္လ္ဒီ အေပၚ ယံုၾကည္မႈေလ်ာ့က်ေစခဲ့တဲ႔ အခ်က္ျဖစ္ေနသလို ဦးႏု၊ ဦးေန၀င္း အစိုးရေတြနဲ႔ အန္အယ္လ္ဒီရဲ႕ စဥ္းစားပံု မကြာဘူးဆိုတဲ႔ ေ၀ဖန္ခ်က္ကလည္း ရိွေနပါတယ္။

ပင္လံုလို႔ ေျပာလိုက္ရင္ ခြဲထြက္ခြင့္လို႔ ေျပးျမင္ၾကေပမဲ႔ တကယ္ေတာ့ ခြဲထြက္ျခင္းမခြဲထြက္ျခင္းက တိုင္းရင္းသားေတြ သက္ေသာင့္သက္သာနဲ႔ စိတ္ပိုင္း ၊ရုပ္ပိုင္း လုံျခံဳမႈ ရိွျခင္း မရိွျခင္းဆိုတဲ႔ အခ်က္ေတြအေပၚမွာသာ မူတည္တယ္လို႔ဆိုႏိုင္ပါတယ္။ ကမၻာေပၚမွာ အေျခခံ ဥပေဒအရ ခြဲထြက္ ခြင့္ေပးဖူးတာ ျမန္မာနဲ႔ ဆိုဗီယက္ႏွစ္ႏိုင္ငံထဲရိွဖူးတယ္ ဆိုေပမဲ႔ ဆုိဗီယက္က နယ္ေျမေတြကို သိမ္းပိုက္ရင္းစုစည္းခဲ့တာျဖစ္ျပီး ျမန္မာရဲ႕ ျပည္ေထာင္စုအျဖစ္ ဦးတည္တဲ႔အေနထားကေတာ့ လြတ္လပ္စြာမိမိဆႏၵ အရ ေလးျပည္ေထာင္ ပူးေပါင္းခဲ့ျခင္းပဲျဖစ္ပါတယ္။ အတူယွာဥ္တြဲေနထိုင္ေရး ဖက္ဒရာယ္လစ္ဇင္ Coming Together ကေနလာခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

တကယ္ေတာ့ အခုလုပ္ဖို႔ စီစဥ္ေနတဲ႔ ညီလာခံက သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ လက္ ထက္ က လုပ္ခဲ့တဲ႔ ညီလာခံရဲ႕အဆက္ျဖစ္ပါတယ္။ သာမန္ေျဖေလ်ွာ့့့ မႈေလာက္ ပဲ အရင္သြားမယ္ဆိုရင္ တျခားနာမည္နဲ႔ သံုးျပီးေပါ့ေပါ့ပါး ပါးေဆြးေနြး တာေကာင္းပါတယ္။ ပင္လံု နာမည္ပါေနေတာ့ ၾကီးက်ယ္လြန္း အားႀကီးပါ တယ္။ ေနာက္မွသာ ျပည္ေထာင္စု ပံုစံအတြက္ ဆက္ေဆြးေႏြး သြားတဲ႔ ပံုစံမ်ဳိးပါ။

ပင္လံုနာမည္သံုးမယ္ဆိုရင္လည္း ပင္လံုနဲ႔ ကိုက္ညီတဲ႔ အဆင့္တန္း ရိွရမွာျဖစ္ ပါတယ္။ ပင္လံုလို႔နာမည္သံုးတဲ႔အတြက္ တင္ျပေတာင္းဆိုသူေတြကလည္း ရဲရဲတင္းတင္းနဲ႔ ေတာင္းဆိုလာႏိုင္ပါတယ္။ ျပီးခဲ့တဲ႔ ျပည္ေထာင္စု ျငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံမွာ တပ္မေတာ္က ေျပာတဲ႔ ဖက္ဒရာယ္အဆင့္တန္းပံုစံနဲ႔ တိုင္းရင္း သား လက္နက္ကိုင္ေတြဘက္က တင္ျပတဲ႔ ပံုစံအဆင့္တန္း က ေတာ္ေတာ္ ကြာဟတာပါ။ အေရးတႀကီးလိုေနတာက အန္အယ္လ္ဒီအေနနဲ႔ ဖက္ဒရာယ္နဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ႏွစ္ဘက္လက္ခံႏိုင္တဲ႔ ၾကားၾကတဲ႔ စာတမ္းေတြ ရိွေနဖို႔လိုေနတာ ပကတိအေျခေနပါ။

ခ်ဳပ္ေျပာရမယ္ဆိုရင္ ပင္လံုစာခ်ဳပ္ဟာ ႏိုင္ငံရဲ႕ ႏွစ္ေပါင္းေထာင္နဲ႔ခ်ီ သမိုင္းအတြင္း ပထမဆံုး ရရိွထားတဲ႔ ျပည္ေထာင္စုထူေထာင္မႈအတြက္ တိုင္းျပည္အတြင္းက ေခါင္းေဆာင္ေတြအားလံုး စိတ္တူကိုယ္တူနဲ႔ ခ်ဳပ္ဆိုထားတဲ႔ ျပည္ေထာင္စု ပဋိဥာဥ္ျဖစ္ပါတယ္။ အင္မတန္ႀကီးက်ယ္ပါတယ္။ လက္ရိွ အာဏာရ အန္အယ္လ္ဒီ အစိုးရအေနနဲ႔ ပါတီ သက္တမ္းတေလ်ွာက္ ၊ မဲဆြယ္ခဲ့မႈတေလ်ွာက္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းရုပ္ပံုနဲ႔ မဲဆြယ္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ရုပ္ျပျပီး ျပည္ေထာင္စုပဋိဥာဥ္ကို လိုက္နာမႈမရိွ ၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ရ႕ဲ လမ္းစဥ္ကို ရိုက္ခ်ဳိးျပီး အသစ္ ထပ္မံ အေကာင္ထည္ေဖာ္ဖို႔ စဥ္းစားတာ ေကာင္းမေကာင္းဆိုတာကလည္း စဥ္းစားစရာကိစၥပါပဲ။

ပင္လံု ျပည္ေထာင္စု ပဋိဥာဥ္နဲ႔ လြတ္လပ္ေရးေၾကျငာစာ တမ္းပါ ျပဌာန္း ခ်က္ေတြဆိုတာ အရပ္သားအစိုးရအေနနဲ႔ လြယ္လြယ္ကူကူေဖာက္ ဖ်က္ လို႔ေကာင္းတဲ႔ အရာမဟုတ္သလို တစ္ေန႔မွာ အဲဒီျပည္ေထာင္စု ပန္းတိုင္ ဆိုတာ မျဖစ္မေနသြားရမဲ႔ အရာပါ။ တဘက္မွာလည္း ပင္လံုစာခ်ဳပ္ဟာ တိုင္းရင္းသားျပည္သူအားလံုး တန္းတူရည္တူ နဲ႔ ျပည္ေထာင္စုကို ပိုင္ဆိုင္ေၾကာင္း သက္ေသျပတဲ႔ ပဋိဥာဥ္လည္းျဖစ္ေနတဲ႔အတြက္ျဖစ္ပါတယ္။

 ( ေဆာင္းပါးရွင္ - စိုင္းထြန္းေအာင္လြင္)

No comments:

Post a Comment

shakram ga...

Myushadan blog de sa du ngun jaw la ai majaw grai chyeju kaba sai law .